tisdag 14 januari 2014

"Helvetet" innebär inte en ändlös pina.

Hebreiskans olam i likhet med grekiskans aion borde överhuvudtaget inte föra tankarna till ändlös tid. Isf var t.ex. Jona i fiskens buk i evighet! I Rom står om den evige Guden, ett äldre uttryck; tidsåldrarnas Gud var rätt adekvat. Han är nämligen Herre över vår tidsbundna tillvaro. Själv står Han utanför tiden på samma sätt som en måttstock som står över och utanför mätobjektet.

Det finns i Bibelns samlade budskap om "efter detta" ingen egentlig anledning att dra någon som helst slutsats att någon alls ska pinas i ändlös tillvaro. Mänskligheten också att stå utanför tiden till slut när Han blir allt i alla - och ska "innefatta allt i Kristus", vår rumtid kommer att upphöra att gälla och "allting är Honom underlagt".

Även den "himmelska" juridiken skiljer på hämnd och rehabilitering, "alla ska renas med eld". Vi som är "utvalda före världens begynnelse" är det inte i första hand för vår egen skull utan för att vara till välsignelse, liksom Abraham, Josef, Moses....Vi blir uppryckta som en "förstlingsfrukt", sedan kommer de andra, "i sin ordning". 

Att hålla fast vid att vår rättfärdige Gud ens passivt skulle  medverka - se på, när vi med våra bristfälliga beslutsunderlag fattar våra dåliga beslut - till att en stor del(majoritet?) av mänskligheten skulle hamna i omätlig plåga för evärdlig tid är i sig en faktisk hädelse även om den inte är menad så. Det betyder att Han inte skulle vara vare sig kärleksfull, rättfärdig eller rättvis. Vi kommer verkligen att (be-)dömas efter våra gärningar till kolasis=rening "såsom genom eld".


Kolasis, det ord i grekiskan som översatts till "straff", t.ex. i Matteus 25:46 - "Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."
syftar initialt till tuktan av träd, alltså en uppgradering av objektet ifråga och inte till hämnd och vedergällning som alltså Jesus tog på sig, för hela världen, "först och främst för den som tror". 
Denna vers, Matteus 25:46. borde hellre skrivas : 
"Och dessa skall gå bort till eonisk rening, men de rättfärdiga till eoniskt liv." När eonerna har avslutats, när "ingen tid ska vara mer", blir Gud "allt i alla".

Enbart i Matteus frågar Jesus efter vad vi tror "vad rätt är" flera ggr! Guds uppmaning:"Kom låt oss gå tillrätta med varandra!" finns i GT.

Helvetesteologin innebär att Adams fall skulle ha större konsekvens än Jesu försoning. Ingen vågar tillstå detta men detta är en ofrånkomlig konsekvens av övertron på människans fria vilja. Det går lätt att hitta verser som höjer Guds vilja över människans, t.ex. 

*Rom 10:20 "Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig."

*Ef 2:8-9 "Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det -- icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig."

*Rom 11:32 "Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla."


Kan jag med mina rader så ett litet frö för att öka medvetenheten om översättningsproblemen angående orden olam, aion, aionous, kolasis, malista och koncepten "fri vilja" och utkorelse så är jag bara tacksam. Gud äger oss och Han har betalat priset och har alltså rätt till fullständig tillgång till paradiset för vår räkning. För min egen privata del brukar jag bära hem de varor jag betalt för.

Denna "Kristna Universalism" är mer biblisk än alternativet och under de första århundradena var den dominerande men framåt Augustinus tid blev den bortmotad men även han tillstod att många kristna "som erkände Bibeln som Guds ord" omfattade alltings återupprättelse som den urkristna läran och den deklareras så ofta i Paulus skrifter att intrycket blirr att den är en grundbult för honom.

"Se Guds lamm som borttager världens synd!" 

Går det att missförstå/"nedförklara" Rom 5:18 med sitt ord "FRIKÄNNANDE"? Varför vill man/ngn det? Är man inte fast i "fädernas stadgar" då - i vår olycksaliga tradition om ett "ändlöst helvete"?

När uppfanns helvetet när inte GT uppvisar något begrepp som ens snuddar vid tanken? Inte någonstans i GT:s grundtext varnas för något i den stilen! Troligen av den anledningen att det inte finns! Varför varnar aldrig Paulus för oändlig pina utan för en "eonisk"/tidsbunden rening som i det enskilda fallet, för all del, kan upplevas som "ett rent helvete"!


Det GLADA budskapet är (naturligtvis) att Bibeln går att tro på utan att klassa ner härliga bibelutsagor som någon sorts poetiska överdrifter!
Varför förneka att en lära som innebär att de flesta skulle hamna i ett aldrig upphörande lidande är omöjlig att hävda som "det glada budskapet".
 Trodde jag på det skulle jag hävda att ex.vis abort vore att rekommendera - Farao resp. Herodes gjorde småbarnen en evig tjänst; de slapp växa upp, falla i synd och därmed "gå evigt förlorade"!
Jag vet, jag tar i från tårna nu, men ta och nollställ er och tänk efter vad som är rimligt; "Varför låter ni inte edert hjärta avgöra vad rätt är!"

Vi ska "älska våra fiender" men inte skulle väl Gud göra det om helvetesideologin stämde? Hur är Gud? Långmodig, stor i mildhet, icke snar till att straffa, Hans nåd varar i oändlighet! Varför skulle jag inte VILJA tro detta? Är detta överdrifter? 

*Guds stora plan och vilja har underskattats och vår egen s.k. "fria vilja" har överskattats!

*Elden som aldrig släcks, maskarna som aldrig dör - det anges inte genom detta hur länge missdådarna ska vistas där. Evigt, ändlöst straff finns varken i GT eller NT som begrepp!

*Döden är den SISTA fienden - den andra döden, eller hur. Den första döden kan det ju inte vara. Och denna fiende är gjord omintet!

*Upp 21 beskriver dramatiken kring tusenårsriket och 1 Kor 15 handlar om det kosmiska dramats "slutliga" upplösning/fullkomning; Gud ska bli allt i alla! Då återstår LIVET, döden är ju undanröjd!

*Är Rom 5:18 sant eller falskt? Jag törs/vill/får/kan inte förminska Jesu försoningsgärning genom att läsa Bibeln genom de mörkfärgade glasögon som helvetesteologin, "den dubbla utgången" tillhandahåller!

*Kraften i Jesu död och uppståndelse är så stor att den motstått den nedsmutsning och depression HT orsakat. Kristendomen sprider sig över världen när människorna får en chans att lära känna/tro på Gud och den Han sänt, men i.st.f. att påskynda Hans tillkommelse så fördröjer vi den när vi förkunnar de outsägligt dystra - att de flesta av våra nära och kära, våra vänner och grannar skulle hamna i "helvetet".

*Tänk, känn efter, läs på med öppna ögon, lär känna Gud som Han är!

Det Gud VILL det är det Han GÖR och Han "vill att ALLA människor ska bli frälsta" men betyder det att Han enbart skulle ha  en from önskan? Hallå, hallå, min Gud är inte så´n!
-----------------------------------------------
Underskatta inte Guds vilja! 

*Jesaja 46:10 »Mitt rådslut skall gå i fullbordan, och ALLT vad jag vill, det gör jag.»