onsdag 14 april 2021

Ondskans existens mot Guds makt och kärlek?

 

"Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade Han dem."

Och människan skapar också människor - på Guds uppmaning.
Eftersom Han är och förblir kärlek behövde Han ge dem en någorlunda fri vilja inom skapelsens givna ramar. 
En vilja som medförde reella konsekvenser. Annars skulle varelserna bli marionetter och alltså inget resultat 
av en Skapare med kärlek som drivkraft och framförallt ingen avbild/reflektion av Gud.
Människan valde och väljer att gå vid sidan om Guds vilja vilket knappast var en överraskning.
 Syndafallet var inget resultat av en gudomlig felkalkyl vilket kan härledas från "...inte en sparv faller till marken
 utan att Han är med." 
I synnerhet är  versen "Gud har gjort ALLA människor till olydnadens fångar för att sedan förbarma sig över ALLA." 
ett särskilt tydligt sätt att fastslå Guds avsikt att Jesu' försoning ska vara totalt omfattande!
Enligt Romarbrevet 11: 32 står det till på det viset vilket vår tradition blundar för. 

Annorlunda uttryckt lever vi i Guds stora romanbygge där Jesus är det "alter ego" som dramat kretsar kring. 
En dag vid tidens fullbordan (Ef 1:9-12) kommer Gud att inkludera ALLA människor och restaurera skapelsen 
till den ursprungliga versionen. 
www.tentmaker.org är en sajt som innehåller mycket i den här frågan. Och i motsats till många konfessioner
 tror författarna på Bibelns grundtexter vilket är befriande när det faktiskt är så att Bibeln presenterar 
ett glatt budskap, inte ett hotfullt med diverse framställningar av villkorad kärlek.
Gud är bättre än sitt rykte!

söndag 11 april 2021

"ALLA människor" innebär en klar specifikation, eller hur!?

Snälla ni som läser detta; Pga min frustration över den västerländska kristenhetens oförmåga/ovilja att läsa innantill i Skriften är denna skrivelse behäftad med påtaglig irritation som inte alla behöver känna sig träffad av.

 Rom 5:18  med sina "alla människor) - på två ställen.avser fortfarande en specifik mängd människor. Både vad gäller syndafallets omfattning ("...en endas fall") och dito för Jesu försoning ("...en endas rättfärdighet"). Enbart denna vers gör all helvetestro fullständigt omöjlig!

Här kommer den:

"Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv."

De som mottar, i nåd, inte pga " någon människas vilja eller strävan" (Rom 9:16) kommer att "regera"! Över vilka, tror ni? Alla andra är väl i "helvetet" enligt helvetesföreställningen?

 Var snäll och sluta överbetona "motta" respektive "människans fria vilja"! Särskilt mot bakgrund av Rom 9. "...för att ingen ska förhäva sig."

Tyvärr lyser denna lust att vara exklusiv igenom helvetesideologin, särskilt vad beträffar oviljan att analysera Bibelns budskap om utkorelsen; att kristna faktiskt är "utvalda före världens begynnelse" till sina särskilda, skilda uppdrag. 

Tacka Gud för att/om ni har "era namn skrivna i Livets bok" och försök att göra det ni är utvalda till - inte att klistra benämningen "villolärare", "villolära" på dem/det ni inte begriper er på....än!

Jesu försoning blir totalt omfattande vid tidens fullbordan, vare sig ni kan utläsa det ur Skriften eller inte.
Hans eget credo; "När jag blir upphöjd ska jag dra ALLA till mig!", blir i annat fall fullständigt obegripligt och tyvärr; det verkar som om det är just vad somliga vill få det till.

Gud är bättre än sitt rykte, till och med bland kristna!

"... komma undan domen"? 

I min bibel står det att "ALLA människor" ska "få ett frikännande dom som leder till liv".(Rom 5: 18). Eftersom Gud är helig och att ingen orenhet kan finnas i Hans närhet kommer "ALLA att saltas med eld"( Markus 6). Gud har sin plan; genom Jesu' försoning kommer hela världen, inklusive människan, att bli sams med Gud, Fadern. ( Ef 1:9-11, Kol 1:19-20, 1 Kor 15:22-, 1Tim 4:10)

De bibelord jag hänvisar till står där vare sig jag eller någon alls tar hänsyn till dem eller inte.
Eller hur? 

Det där med "ta ur sitt sammanhang" är bibelkritiskt utbildade "teologers" sätt att ifrågasätta väsentliga sanningar. Både Jesus Kristus på korset och Petrus på pingstdagen citerade enskilda verser från GT! Alltså, lägg ner den strategin!
Försök att internalisera det faktum att verserna som nämnts här existerar...och avser något väsentligt som Paulus ville framhäva!

Både getterna och fåren går till en eonisk/tidsåldrig period, inte en ändlös.(Matteus 25:46) Detta är fråga om ett mellantillstånd före "tidens fullbordan" då hela världen/skapelsen kommer att innefattas/sammanfattas i Kristus. Då först blir ordet evig/ändlös något sånär adekvat. Ef 1:9-12, Kol 1:19-20.

 Helvetesideologin kan aldrig uppfattas som ett glatt budskap. Den är befriad från vanlig mänsklig/gudomlig medkänsla. Och då avser jag närmast förtvivlade anhöriga till ointresserade, avfällingar, ateister och direkta busar som har blivit föremål för oräkneliga förböner utan synligt resultat. Helvetestron lämnar dessa outtröttliga mödrar och fäder i sticket, helt utan tröst och lindring. Gud har betalat det fullständiga priset för deras barn och Han ämnar inte lämna kvar dem. Vi bör noga tänka på frälsningen i termer av äganderätt; 

Hela skapelsen tillhör Skaparen och ondskans ockupation av densamma är tillfällig för Gud ämnar "...bli ALLT i ALLA"!


Fråga dej vilka bibelställen du måste förbise för att få ihop din lära.

Fri vilja finns knappt alls. Vi fattar våra beslut till största delen utifrån emotioner inte efter noga övervägda och rationella överväganden. Slutligen är det Guds vilja det är fråga om.

*  "ALLT vad jag vill kommer att ske!" Jesaja 46:10-11
*  Vad Gud vill är att "... ALLA människor ska bli frälsta och komma till kunskap om SANNINGEN."

Jesus har kommit för att "... uppsöka och frälsa det som var förlorat." 
Den som inte vill ta emot är bakom allt "flöte" och Jesus bad för såna på korset:"...ty de vet inte vad de gör!"

Beröm INTE er själva för vad ni tror er ha beslutat utan inse att ni är utvalda och agera sen utifrån det!

Fortfarande får jag inte lust att förvrida Rom 5:18  med sina "alla människor - på två ställen. Samtliga människor i skapelsen.

Även Jesu' eget påstående "när jag blir upphöjd ska jag dra ALLA till mig!" låter jag betyda det klartexten anger. Samtliga människor! Saknar totalt varje drivkraft att ändra på det.

 Det GLADA budskapet betyder att Gud genomför sin plan, helt och hållet; inte ens 99% duger åt Honom. Alla hundra får ska räddas och Han frågar inte om de vill bli frälsta för deras vilja är besmittad och omdömet fungerar inte. Han som äger fåren tar hem dem, utan vidare, utan tvivel...

Undra på att så många kristna inte talar om sin (van-)tro när den innehåller ett underliggande hot!

*  I Höga Visan likställs en glödande förälskelse med gudstron och en förälskelse kan INTE innehålla hot och villkorad kärlek; "Blir du inte förälskad i mig så passa dej noga!"
Befängt eller hur? Men detta är vad helvetesideologin medför, eller hur?

Johannes Döparens utrop vid åsynen av Jesus är träffande:" Se Guds Lamm som BORTTAR världens synd!"

fredag 2 april 2021

Efter många turer...

 Efter många turer och tankar betraktar jag alla alternativ till apokatastasis (skapelsens fullständiga upprättelse) som helt ogudaktiga, faktiskt. Hur många verser måste man förbise för att ha tilltro till en inkompetent och känslokall Gud? Rätt många! Jesus presenterade Fadern med liknelser och inget får skulle glömmas bort, inget mynt rätt ochg slätt borttappat, ingen förlorad son avvisad.

Skärselden kan jag köpa men att någon blir kvar där för evigt är främmande för Bibelns övergripande budskap.
Hur länge behöver Hitler och liknande typer tuktas/renas/saltas med eld? Ingen aning men till slut är dom framme i ny och förbättrad upplaga.

 Om man nu tar sig tid att läsa Rom 11:32, 
"Gud har gjort ALLA människor till olydnadens fångar för att sedan förbarma sig över ALLA." framgår det att
sammanhanget (kontexten om du är doktorand) antyder att avsikten är att belysa nådens totalt omfattande konsekvenser, skapelsens genomgripande renovering/upprättelse.
Därav följer möjligen att syndafallet inte är en gudomlig felkalkyl utan ingår i Guds stora plan; Inte en sparv faller till marken utan att Gud är med.
Vi lever i Guds stora "romanbygge" och när Han skapade människan var det oundvikligt att hon skulle få en tämligen fri vilja - utan egen vilja skulle hon vara väldigt olik Skaparen  - men den egna viljan har absolut inte någon inverkan ifråga om den slutliga lösningen på problemet med synden och döden, den sista fienden.

Lägg märke till att de romerska soldaterna ingalunda blev tillfrågade om de ville bli förlåtna och naturligtvis blev Jesus bönhörd när Han bad:" Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör!"

Ok, det här med att ta emot Jesus uppfattar jag det som något för de "utvalda före jordens begynnelse" då den "relativt" fria viljan kan ha en betydelse  i kontrast till soldaternavid korsfästelsen som inte blev tillfrågade om dom ville bli förlåtna. Allas tungor kommer att prisa Gud och Han gillar inte "läpparnas bekännelse". När allt kommer omkring är ju de som skulle kunna tänkas välja ändlöst/eoniskt "helvete"/elände framför dito salighet dåligt informerade om alternativ och passar perfekt in i samma kategori som soldaterna, de som "inte vet vad de gör".

Den som försöker inbilla sig att Han inte fick ett positivt bönesvar...Klart att Han fick! Bönen, inom gudomen kan liknas vid de små konversationer vi har för oss ibland - med oss själva. Även vi är ju i någon mening uppdelade i kropp (som promenerar), själ (som räknar ut saker) och ande.  (Som ber och kan omfatta utsträckning i tid och rum.)

Vår vilja, våra beslut om även större frågor drivs mycket mer av emotioner än av förnuft och rationalitet.
Dessutom leder vanföreställningen till att Gud och Hans vilja skulle existera på en lägre nivå än människors dito, vara beroende av våra förvirrade överväganden.

I min Bibel står det att INGEN, alltså inte någon alls kommer till Fadern utan att Han först har dragit i vederbörande. 
Jesus kommer att SLITA alla till sig när Han blir upphöjd och bl.a. av den anledningen kallas Jesus för världens frälsare. "...inte bara för våra synder utan för hela världens."
Är det måhända för att få känna sig lite förmer än andra, ett exklusivitetskrav som många så ivrigt hävdar att de som inte tror som man själv gör ska grillas för jämnan, i evighet? Någon medkänsla syns iaf inte till!

fredag 24 januari 2020

Några böcker och författare.

Nu har jag lagt ut en länk här till en bok av Julie Ferwerda som heter Raising Hell. Hon har gjort en mycket imponerande research och täcker de vanligaste frågorna och, ja, den är en obligatorisk läsning om man vill kunna svara för sin tro på Gud som den ultimata vinnaren, den som har en plan för skapelsen som Han tänker genomföra.
När jag träffade henne ville hon att jag skulle översätta den men ett sånt mastodontjobb  överlåter jag gärna till någon annan intresserad.

Jag fick ju tillåtelse av författaren att lägga ut de av mig översatta ungefär sextio sidorna av Gerry Beauchemins avkortade version av  Hope Beyond Hell som jag också har länkat till.

I augusti 2016 fick jag den sannskyldiga förmånen att träffa några av de mest framstående förkunnarna som jag bara läst om. Pastorn i kyrkan (i Denver, Colorado) heter Peter Hiett vars predikningar finns på Youtube där man även kan lyssna på Robin Parry. Även de sistnämnda har skrivit ett antal böcker i ämnet. Höll på att glömma författaren till bestsellern The Shack, William Paul Young som berättade om bakgrunden till boken. (är den inte översatt?) iaf finns den nu att läsa helt gratis och jag ska försöka att länka till den.

Mike Owens´ namn är värt att lägga på minnet; han är både organisatör och initiativtagare och en mycket ödmjuk person som skickat en djupdykning i ämnet utkorelse, att vara utvald "före världens begynnelse", att ha specifika uppdrag som man gör klokt i att inte negligera!

Med en djupt känd respekt vill jag nämna Gary Amirault vars enormt värdefulla sajt www.tentmaker.org är ett måste om man är det minsta intresserad av vad Bibeln faktiskt säger om "de yttersta tingen". Både han och hans fru gick bort med några veckors mellanrum härom året men sajten sköts nu av deras dotter i samarbete med gode vännen, den nämnde Gerry Beauchemin.

Läs åtminstone de första två böckerna, du kommer inte att ångra det!

fredag 5 juli 2019

Hörselskador nödvändiga för väckelse?

Har nyligen besökt ett par stora konferenser med fantastiskt fint och optimistiskt budskap.
Det skulle vara, och kännas, ännu mer hoppfullt om man från ansvarigt håll kunde låta
tillfällena bli till föredömen ifråga om ljudvolym. Istället släpar den kristliga kultursfären
efter; man imiterar sekulära former, även de destruktiva - “för att få de sökande att
känna sig mer hemma”. En slutsats blir att Gud behöver offra publikens risk för
hörselskador för att kunna skapa väckelse?
Ljudteknikerna förnekar misstänkligt ivrigt att man tänjer på gränserna, samtidigt som
man bedyrar att man håller sig under legala nivåer. Sanningen är nog att man själva
befinner sig i en kultur där hörseln omedvetet betraktas som en förbrukningsvara.
Man anger också svårigheten att sprida ljudet på en jämn nivå över stora lokaler.
Detta avhjälps naturligtvis med anpassade, lagom stora, högtalare placerade runt
publiken. På så sätt får man en ljudnivå i klass med den man använder sig av vid
lyssnande i hemmiljö. 
Ur kristen synvinkel förbluffas man av detta okritiska kopierande av kulturyttringar
som, inte enbart andligen, är direkt destruktiva, i synnerhet för barn med deras korta
hörselgångar och alltså större utsatthet eftersom alla föräldrar inte är medvetna om
riskerna. Vore upplyftande om ansvariga vågade(!) ta just ansvar och att vi kunde
gå före istället för att ständigt och jämnt apa efter.


måndag 29 april 2019

De tidiga kyrkofädernas syn på apokatastasis enligt Ilaria Ramelli

Det finns ett par intervjuer med Ilaria Ramelli på youtube där apokatastasis behandlas. Hon är en s.k. patricist, expert på kyrkofäder. Vid studium av de tidiga fäderna överraskades hon av att deras syn på de yttersta tingen var så samstämmig och här har jag hennes lista på de som trodde på Bibelns ord om Guds plan om alltings återställelse.


Supporters of apokatastasis in roughly chronological order:

- [c. 30-105] Apostle Paul and various NT authors
- [c. 80-150] Scattered likely references among Apostolic Fathers
o Ignatius
o Justin Martyr
o Tatian
o Theophilus of Antioch (explicit references)
- [130-202] Irenaeus
- [c. 150-200] Pantaenus of Alexandria
- [150-215] Clement of Alexandria
- [154-222] Bardaisan of Edessa
- [c. 184-253] Origen (including The Dialogue of Adamantius)
- [♱ 265] Dionysius of Alexandria
- [265-280] Theognustus
- [c. 250-300] Hieracas
- [♱ c. 309] Pierius
- [♱ c. 309] St Pamphilus Martyr
- [♱ c. 311] Methodius of Olympus
- [251-306] St. Anthony
- [c. 260-340] Eusebius
- [c. 270-340] St. Macrina the Elder
- [conv. 355] Gaius Marius Victorinus (converted at very old age)
- [300-368] Hilary of Poitiers
- [c. 296-373] Athanasius of Alexandria
- [♱ c. 374] Marcellus of Ancrya
- [♱378] Titus of Basra/Bostra
- [c. 329-379] Basil the Cappadocian
- [327-379] St. Macrina the Younger
- [♱387] Cyril of Jerusalem (possibly)
- [c. 300-388] Paulinus, bishop of Tyre and then Antioch
- [c. 329-390] Gregory Nazianzen
- [♱ c. 390] Apollinaris of Laodicaea
- [♱ c. 390] Diodore of Tarsus
- [330-390] Gregory of Nyssa
- [c. 310/13-395/8] Didymus the Blind of Alexandria
- [333-397] Ambrose of Milan
- [345-399] Evagrius Ponticus
- [♱407] Theotimus of Scythia
- [350-428] Theodore of Mopsuestia
- [c. 360-400] Rufinus
- [350-410] Asterius of Amaseia
- [347-420] St. Jerome
- [354-430] St. Augustine (early, anti-Manichean phase)
- [363-430] Palladius
- [360-435] John Cassian
- [373-414] Synesius of Cyrene
- [376-444] Cyril of Alexandria
- [500s] John of Caesarea
- [♱520] Aeneas of Gaza
- [♱523] Philoxenus of Mabbug
- [475-525] Pseudo-Dionysius the Areopagite
- [♱543] Stephen Bar Sudhaili
- [580-662] St. Maximus the Confessor
- [♱ c. 700] St. Isaac of Nineveh
- [c. 620-705] Anastasius of Sinai
- [c. 690-780] St. John of Dalyatha
- [710/13-c. 780] Joseph Hazzaya
- [813-903] Moses Bar Kepha
- [815-877] Johannes Scotus Eriugena
Ilaria Ramelli

söndag 28 april 2019

I denna fråga utgår man ofta från det man har svårt att bevisa, att vi kan " gå förlorade". Det grekiska ord som används härrör sig från tuktan av fruktträd och innebär alltså en konstruktiv åtgärd. Dessutom handlar försoning om att " uppsöka och frälsa det som var förlorat". 

Gud som enligt Paulus ska " sammanfatta ALLT i Kristus" misslyckas med det enligt vår tradition som vi i huvudsak har tagit över från romarrikets behov av skrämmande maktmedel. 
Vi ska "dömas efter våra gärningar" (inte efter vår andliga status) och konsekvenserna är allvarliga men inte oändliga. Helt logiskt och bibelenligt eftersom inte "tid ska givas mer".

 Vidare är Guds vilja naturligtvis av större betydelse och utfall än människors dito särskilt som Hans vilja, bl.a. "att ALLA människor ska bli frälsta" kommer att ske enligt både Jesaja 46:19-11 och Ef 1:9-12. 

(Vi som vill ta Guds ord på allvar, även i detta ämne, har på köpet fått en lite aning om Guds övergripande plan för sin skapelse och i denna är utkorelsen en viktig komponent.)

"...Han som utför ALLT efter sin viljas beslut" borde väl både få vara en ledstjärna i sökandet efter Skriftens förståelse och - en tröst mitt i allas vår exponering för samtidens galenskap.


Till Världen i Dag


Texten här nedan är en kommentar till Olof Edsingers ledare häromdagen. Att ni som kristlig tidning tar ställning för en teologi som enbart har stöd av en dubiös tradition är mycket frustrerande och Olofs text bör inte stå oemotsagd.
 Personligen brinner jag för att försvara Guds heder; Han som VILL att alla människor ska bli frälsta ger inte upp förrän det hundrade fåret är räddat. (Jesaja 46:10-11) Är verkligen Guds heliga vilja av lägre dignitet än människors så emotionellt styrda dito? Frågorna hopar sig.

När Gud VILL något blir det också så! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ett glatt budskap eller ett hotfullt?

Vilken föreställning om Gud ger helvetesläran och därmed om rättvisa? Och var tog det glada budskapet vägen? Hur vågar kristna människor skaffa barn om de tror på ändlösa konsekvenser av ett ev. felaktigt val?

I Denver, Colorado i augusti 2016 och i Providence, Rhode Island, i april 2018 hade jag förmånen att träffa  och lyssna på hängivna och pålästa kristna som vill ära Gud genom att visa på Hans försoning genom Jesus Kristus och dess, så småningom, totala omfattning.
Ps  22:28...
Patricisten Ilaria Rammeli häpnade över den stora samstämmighet som rådde i det här ämnet mellan de tidiga kyrkofäderna och utkom för ett drygt år sedan med den voluminösa boken APOKATASTASIS. På Youtube finns ett par långa intervjuer med henne av Peter Hiett resp. Robin Parry.

Filosofiprofessorn Thomas Talbotts bok, The Inescapabel Love of God är ett måste liksom Gerry Beauchemins Hope Beyond Hell som kan laddas ner gratis. Den för tidigt bortgångne Gary Amirault lämnar efter sig sajten www.tentmaker.org som innehåller en oerhörd mängd information i ämnet.

 Det här är tydliga tecken på en växande insikt som ser ut att åstadkomma ett paradigmskifte i den västerländska traditionen. De som fortsätter att hävda helvetesideologin tar på sig ett stort ansvar eftersom den kan vara det enskilt största hindret för annars  innerliga kristna att känna tillit och närhet till Gud, Fadern. Att läran knappast kan kallas för ett glädjens budskap "för hela folket" är snarast övertydligt och för sörjande anhöriga har den orsakat obeskrivliga trauman.
 När kristendomen av till stor del politiska skäl utsågs till statsreligion i romarriket passade den hedniska föreställningen om oändliga straff perfekt som ett medel att hålla massorna under kontroll och antogs som dogm vilket aldrig varit aktuellt vid tidigare kyrkomöten. Att romarriket sedan kollapsade kan möjligen ses som en konsekvens.
 Helvete är ett ord som egentligen inte har någon motsvarighet i varken GT eller NT utan får betraktas som en "slaskfil"; den tjänade sitt politiska syfte och fick beteckna både det hebreiska Sheol och de grekiska Gehenna, Tartarus, Hades m.fl. trots att deras betydelser varierade. (Detta i motsats till Jerusalem med sina två syftningar. Där uppfanns ingen hednisk benämning.) Ordet helvete har också tagits bort ur många översättningar under 1900-talet.

 Kännetecknande för helvetesideologer är drivkraften att, likt gnostiker, hela tiden intala sig och andra att klartexten i själva verket betyder något annat. Romarbrevet 5:18 är paradexempel; fastän ordet ALLA är specificerat och fixerat till "människor" både i början och slutet av versen försöker man att relativisera det.
 Att förbise Jesu egen beskrivning av sitt uppdrag är också symtomatiskt. "När jag blir upphöjd ska jag dra/slita ALLA till mig." Johannes Döparen utbrast vid mötet med Jesus:" Se Guds lamm som BORTTAR världens synd!" Det handlade inte om att reducera utan att eliminera!
Jesus Kristus, kom som bekant inte för att döma världen utan för att frälsa den.

 Objektivt är frälsningen totalomfattande och när Gud så småningom har övertygat ALLA människor kommer alla de väsentliga verser som anger Guds plan för sin älskade skapelse att ge varje människa möjligheten att ta till sig Sanningen och då blir frälsningen också subjektiv.

fredag 7 december 2018

Varför inte lära ut det här enligt 1 Tim 4:10-11 ?

Hej på Er!

Följande brev skrev jag till en pastor i februari 2017 och har inte sett någon anledning ändra min syn på "de yttersta tingen".

.........................................................................................................................................................

Ett hjärtligt hej på dej från mej!


Undrar bara hur länge det dröjer innan vi i vår tradition går med på att dessa verser faktiskt betyder något synnerligen väsentligt. Många tecken tyder på att det blir rätt snart. Billy Graham har klart redogjort för sin ändrade syn i ämnet. (Men inte hans smått aggressive son, Graham!)

Initiativtagaren till konferensen i Denver i augusti 2016, Mike Owens, skickade mej en lång bibelutläggning om utkorelsen och om den klargörande roll den har i en rimlig tolkning av Guds plan för både oss människor och världen, skapelsen som helhet. Gud har betalat priset och därför är Han i sin fulla rätt;"Alla själar äro mina...”
 
Varför håller jag på - undrar jag själv ibland? Jo, evangelium är ett glatt budskap när man inser att Gud inte ger sej förrän Han hittat det hundrade fåret och kan ”innefatta allt i Kristus". Om inte, då är det möjligen glatt för mej, oss...För mej som haft allvarliga och långvariga svårigheter och bakslag är detta en tröst i livet; att vid tidens slut, kommer Gud faktiskt att "... bli allt i ALLA". 

Till slut, på tal om utkorelsen, "... särskilt för dem som tror" 1 Tim 4:10, pekar direkt på vad som på den tiden var självklart, att kristna var särskilt utvalda men att alla blir "innefattade". Varför förutsätts vi känna oss trygga med att sjunga lovsånger till Gud som vi inte tror klarar av att genomföra sin plan? ( Helvetestron kom inte, faktiskt, förrän Tertullianus och senare Augustinus med sin romersk-antika och alltså helt hedniska idevärld och, förstås senare, när kejsaren utropade som statsreligion den nu anpassade kristendomen, att bli ett verksamt maktmedel. Men på bekostnad av glädjen!
(Förälskelsen i Höga Visan, i hur hög grad var den förknippad med hot?) Trots allt, väckelser har brutit ut och gör det nu också men uppdraget att "påskynda Herren Jesu' tillkommelse" blir effektivare om vi presenterar Gud som trofast; allt vad Han vill det gör Han (Jes 46:10-11) och vad Han vill för alla människor det vet vi!

I Denver sa jag, rätt spontant, att jag, vad jag visste, var den ende i Sverige som aktivt driver frågan och underligt nog gäller det än. Eftersom jag aldrig passat in nånstans så gör det inte mej särskilt mycket men ganska onödigt är det. Jag tar det som ett hedersuppdrag/en kallelse och igår la jag mej i ämnet om att skapa nya församlingar och skrev ett inlägg till den som är utsedd till "koordinator" typ. Ingen, inkl samtliga präster och pastorer som jag känner till, vågar ens ta i ämnet med tång! Beror beröringsskräcken på farhågor om försämrade karriärmöjligheter eller vad är det fråga om? Ur min synvinkel, amatörteolog och beg. musikpedagog som jag är, går det alldeles utmärkt att läsa verserna som dom står, utan att ta på sej immateriella  glasögon med vår läsart installerad. Därav ovanstående länk. 

Du behöver inte svara på det här, känn dej fri, Broder! Jag skriver av mej och lättar på det inre trycket! Det här måste spridas om jag så ska bli tvungen att åka ut i parkerna...

Mvh,
Stig

lördag 11 augusti 2018

Vad (och vem) litar vi på?

Naturligtvis har vi alla auktoriteter men så småningom upptäcker man att dessa är skröpliga människor som
likt "de förnämsta experterna" ofta är uppbundna i t.ex. karriär och prestige. 

På konferensen i Providence, Rhode Island  våren 2018 talade två experter som inte alls har den gängse västerländska uppfattningen. Tex Tom Talbott Sr , filosofiprofessor och varmt kristen samt en renodlad språkvetare,professor David Konstant som skrivit en bok om just aion-begreppet.
 (The Inescapable Love of God av just Tom T rekommenderas.

Rimmar inte helvetesläran särskilt illa med glädjen i och tilliten till Gud, Fadern och också  med de många verser som pekar på Guds totala seger över det onda?
På allvar får jag intryck av att man som klassiskt troende i frågan måste betrakta Bibeln som tämligen motsägelsefull när det gäller förtroendet för Gud men också vad beträffar jämförelser vers mot vers. När man läser en översättning som går ifrån de traditionella misstolkningarna blir Bibeln mycket mer entydig, inte tvärtom. 

På många sätt liknar situationen den som gällde tungotal och andedop för hundra år sen. Traditionsbärare kämpade emot men fick ge sej. Liknande förhållande gäller nu för "under och tecken" som somliga inte vill tala om då man föreställer sej att detta enbart hörde till den första församlingen. Allt detta håller på att förändras, tack och lov. 
Vi kristna håller Bibelns budskap högt, där är vi förenade men att många värjer dej mot att Jesu' försoning är total är för mej obegripligt. Vems ärende går man då?

"Se Guds Lamm som borttar världens synd!"

Här har en av mina vänner sammanställt en lista på de bibelverser som undviks.

www.thebvbs.com

Optimism anbefalles

När inte ens kristna vågar vara optimistiska kan det vara svårt för svagt intresserade att närma sej tron, eller hur?
Vad får sökare för intryck av kristendomen när västvärldens variant vägrar att verifiera, ställa motfrågor och korrigera sej när man stöter på orimligheter. 
"Vilken värld det ska bli" när ALLA kristna har fullt förtroende för Fadern, när de VET med sej att HAN kommer att "innefatta ALLT i Kristus" och vågar hävda just detta inför en tveksam omgivning. Då kommer kristna att kunna leva ut sin lust att dela "det glada budskapet" därför att de fått sina andliga ögon öppnade för Jesu' allomfattande försoning. Ingen tvivelsjuka kommer längre att begränsa frimodigheten utan evangeliet kan avslöjas i sin fulla kraft!

De allra flesta livsåskådningar verkar utgå från att människan har ett omdöme som inte sviker, som finns tillhands när behov uppstår. När Jesus påpekade för eliten:    " Förr kommer horor och förrädare än ni!" 
så menade Han troligen att budskapet var/är så beskaffat att sjukdomsinsikt är en förutsättning för individens mottaglighet. Men med ett väsentligt tillägg; Ingen alls kommer till Gud förrän Han själv har dragit dem till sej! "För att ingen ska förhäva sej" (Rom 9) och få för sej att deras eget omdöme skulle vara något av en villkorande faktor.

torsdag 4 januari 2018

Tillräknelig...eller?

Personligen känner jag inte till någon alls som tackat ja till "evigt", ändlöst elände på bekostnad av  all möjlig salighet och glädje. I så fall vore en sån person gravt otillräknelig, en vars val vore ogiltigt. Detsamma tyckte min vän Jesus där Han hängde på korset:
"Fader, förlåt dem för de VET INTE vad de gör!"

Den bönen blev besvarad, eller hur, och då faller alla dessa besynnerliga resonemang om "människans fria vilja" - soldaterna visste ju inte vad dom gjorde - i likhet med de allra flesta av oss fåvitska fotgängare på livets villsamma vägar. 

Ihop med detta vill jag också uppmärksamma alla på Johannes Döparens ord när han såg Jesus komma mot sej:
"Se Guds lamm som BORTTAR VÄRLDENS SYND!"

Tänk om/att han hade rätt? Jag tror det - hur långa texter det än skrivs som indirekt hävdar motsatsen - och känner mej riktigt glad för det dessutom. 
Alla alternativ är sorgsna och villkorade, orimliga och hedniskt inspirerade av maktanspråk, då, under antiken och även nu.

 "Alla själar är mina" säger Gud själv och Han har betalt fullt ut och har inte för avsikt att glömma nåt vid kassan som jag själv kan göra emellanåt. Vilken tur/nåd att Han däruppe har bättre såväl korttids- som långtidsminne!

lördag 25 november 2017

En kort definiton av anhängare till nygamla tron på Guds stora plan och dess slutgiltiga genomförande

Robin Parry, en av de mest tongivande inom den evangeliskt univeralistiska rörelsen, börjar sin artikel; "Seven Myths about Universalism" med lite annat först men strax efter med denna definition:

" To begin it will be helpful to have a quick definition of Christian universalism. Christian universalists are (mostly) orthodox, Trinitarian, Christ-centred, gospel-focused, Bible-affirming, missional Christians. What makes them universalists is that they believe that God loves all people, wants to save all people, sent Christ to redeem all people, and will achieve that goal.

In a nutshell, it is the view that, in the end, God will redeem all people through Christ. Christian universalists believe that the destiny of humanity is ‘written’ in the body of the risen Jesus and, as such, the story of humanity will not end with a tomb." 

Instämmer helt med detta!

söndag 19 november 2017

Liknelsernas mål och mening

Den ömsinte fadern till "den förlorade sonen", den envise herden (som inte nöjer sej med 99%!), den envetna kvinnan som inte gav sej förrän hon hittade - och tog tillvara - det borttappade myntet...summan av deras attityd, ömsinthet, medkänsla, ja äkta kärlek syns inte i den gudsbild som helvetestron resulterar i. 
Är verkligen Gud en sämre domare än de vi har i tings- och hovrätter runtom i landet? Om en gud likt helvetestrons föreställning satt där skulle vi ha livstids- och dödsstraff för minsta snatteri! Lite bättre research och mer fungerande självkritik efterlyses härmed. En person sa till mej alldeles häromdagen:" Min gud är snäll!" och jag hade bara att helhjärtat instämma. 
Till slut, efter "Tidens fullbordan"(f.ö. en alldeles förträfflig bok i ämnet som kom ut nyligen), när "ingen tid ska givas mer" kommer Gud att "innefatta allt i Kristus" vilket gör mej glad och tacksam!

tisdag 4 oktober 2016

I boken Raising Hell, s 274, räknas upp en mängd verser som pekar på Guds plan; att att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

I sin fantastiskt läsvärda bok Raising Hell har Julie Ferwerda, på sid 274 som citeras nedan, redovisat några favoritställen i bibeln som anger Guds plan att frälsa ALLA. Den som vill kan ju söka via BibleGateway.com men annars kan man ju scrolla ner till "försvenskade" verser.


VERSES PROCLAIMING
GOD WILL SAVE ALL

There are perhaps hundreds of verses proclaiming God’s plan to save all, but here are just
a few of my favorites.

Genesis 12:3 2 Samuel 14:14
Psalm 22:27–29 Psalm 65:2
Psalm 86:9 Isaiah 25:6–8
Isaiah 45:22–23 Lamentations 3:31–32
Hosea 14:4 Zephaniah 3:8–9
Luke 2:10 Luke 9:55–56
Luke 23:34 John 12:32
John 12:47 John 17:2
Acts 3:20-21 Romans 5:6; 18–20
Romans 11:32–36 Romans 14:11
1 Corinthians 3:11–15 1 Corinthians 13:8
1 Corinthians 15:22–28 2 Cor. 5:18-19
Ephes. 4:5–6 Colossians 1:15–20
Colossians 3:11 I Timothy 2:5–6
Hebrews 8:11–12 James 2:13
1 John 2:2 Revelation 5:13
Revelation 15:4

Här kommer svenska översättningar:

1 Mos 12:3 I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.

2 Samuelsboken 14:14  Alla ska vi dö, vi är som vatten som spills på marken och inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, utan han tänker ut vägar så att den förskjutne inte ska vara skild från honom.

Ps 22:28-29 Alla jordens ändar ska minnas det  och omvända sig till Herren, folkens alla släkter ska tillbe inför dig, för riket är Herrens  och han råder över folken.

Psaltaren 65:2  Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig uppfyller man löften.

Ps 86:9 Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe  inför dig, Herre. De ska ära ditt namn.

Jesaja 25:6-8 Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med feta rätter och lagrade viner, feta, mustiga rätter och lagrat, klarat vin.Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren har talat.

Jesaja 45:22-23  Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan.  Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka: För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed.

Klagovisorna 3:31 Herren förkastar ju inte för evigt. Om än han bedrövar förbarmar han sig i sin stora nåd

Hosea 14:4 Assur kan inte rädda oss, vi ska inte sitta upp på stridshästar. Vi ska aldrig mer säga: ’Vår Gud’  till våra händers verk, för hos dig får den faderlöse barmhärtighet.

Sefanja 3:8-9 Vänta därför på mig, säger Herren, på dagen då jag reser mig för att ta byte  för detta är mitt domslut: Jag ska samla folk och hämta riken för att ösa min vrede över dem, hela min glödande harm, för hela jorden ska förtäras av min lidelses eld. Då ska jag ge folken renade läppar,    och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans

Lukasevangeliet 2:10 Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.

Lukasevangeliet 9:55-56 Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Vissa senare handskrifter tillägger: "Han sade: Ni vet inte av vilken ande ni är. Människosonen har inte kommit för att fördärva människors själar utan för att frälsa dem."

Lukasevangeliet 23:34  Men Jesus sade: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör!"

Johannesevangeliet 12:32 "Och när jag blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig."

Johannesevangeliet 12:47  Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom, för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen.

Johannesevangeliet 17:2  Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.

Apostlagärningarna 3:20-21 ...och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.

Romarbrevet 5:6 För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe.

Romarbrevet 5:18-20  Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor.  Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.  Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.

Romarbrevet 11:32-36  Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte        hans domar, hur ofattbara hans vägar! Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.

Romarbrevet 14:11  Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud.

1 Korintierbrevet 3:11-15  Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm,  så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.

1 Korintierbrevet 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.

1 Korintierbrevet 15:22-28 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.  Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.  Som den sista fienden berövas döden sin makt,  för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.

2 Korintierbrevet 5:18-19  Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.  Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.

Efesierbrevet 4:5-6...en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.

Kolosserbrevet 1:15-20  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat,  för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.  Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Kolosserbrevet 3:11 Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

1 Timoteusbrevet 2:5-6  Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne...

Hebreerbrevet 8:11-12  Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!" Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste, för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.

Jakobs brev 2:13  Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

1 Johannesbrevet 2:2  Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Uppenbarelseboken 5:13  Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!"

Uppenbarelseboken 15:4  Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig,       och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En aav mina absoluta favoriter är Efesierbrevet 1:9-12

"Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.
I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut..."