tisdag 14 februari 2023

Hell is Fake!If the prevailing belief in hell in the Western world, among Christians, is correct, then said Christianity is not Bible-believing. One would have to cut out the first chapters of both Ephesians and Colossians and Jesus' assurance that He will tear ALL to Himself when He is exalted. "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world!" and the designation of the Savior of the world are also incorrect from that point of view.


The throne of hell also means that man's will and choice is placed in a higher category than God's, which seems strange.

"God forces no one!" it is said, but even then one has ended up in a reading that overlooks Jesus' prayer on the cross:" Father, forgive them for they know not what they do!" . Also that God "works both will and deed". Romans 9:16 states that "So then it does not depend on the will or effort of any man, but on the grace of God."

Romans 5:18 with its "ALL men" both when referring to the Fall and to Jesus' atonement...in the same verse(!)...means that Paul claims that Jesus' atonement is more effective than Adam's fall; where sin abounds, grace abounds even more!" Our tradition ("statutes of the fathers") says rather the opposite.

My conclusion is that Christians cannot possibly consider themselves Bible believers and at the same time be "hell raisers"!


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


 Om den i västvärlden, bland kristna, förhärskande helvetestron skulle vara riktig då är nämnda kristenhet inte bibeltroende. Man skulle behöva klippa bort de första kapitlen i både Efesierbrevet och Kolosserbrevet och Jesu' försäkran om att Han ska slita ALLA till sig när Han blir upphöjd. "Se Guds Lamm som BORTTAR världens synd!" samt benämningen världens frälsare är också felaktiga ur den synvinkeln.

Helvetestron innebär också att människans vilja och val hamnar i en högre kategori än Guds dito vilket ter sig märkligt.
"Gud tvingar ingen!" sägs det men även då har man hamnat i en läsart som förbiser Jesu' bön på korset:" Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör!" . Även att Gud "verkar både vilja och gärning". Romarbrevet 9:16 fastslår att " Så beror det då inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds nåd!"
Romarbrevet 5:18 med sitt "ALLA människor" både när det syftar på syndafallet och på Jesu' försoning...i en och samma vers(!)... innebär att Paulus påstår att Jesu' försoning är mer effektiv än Adams fall; där synden överflödar där överflödar nåden ännu mer!" Vår tradition (" fädernas stadgar ") säger snarare motsatsen.
Min slutsats blir att kristna omöjligen betrakta sig som bibeltroende och samtidigt vara "helvetesivrare"!

lördag 12 februari 2022

Varningar utfärdas?

 Att varna för kristen universalism utan bibelcitat blir minst sagt märkligt när tex Paulus i början av både Efesierbrevet och Kolosserbrevet fastställer att Gud har en plan för skapelsen; att återställa den. Tror man inte på Bibeln?

 Det som är problematisk är nog den auktoritärt styrda och traditionsbundna benägenheten att helt undvika texterna om denna plan som Gud själv inte har för avsikt att ge upp . 

Att dessutom gå in för att misstänkliggöra de som läser innantill, tex i Rom 5:18 (där "ALLA människor" i början av versen syftar på syndafallet och i slutet av samma vers avser effekten av Jesu'försoning) är mycket anmärkningsvärt!  (Antalet i versen i fråga är noga specifierat; "ALLA människor ska få "en frikännande som leder till liv"!)
Detta är klartext som inte behöver någon förminskande läsning. 

Personligen blir jag uppmuntrad, rentav glad över att Gud både vill och kan ordna till ett lyckligt slut på det kosmiska dramat!
De som inte uppskattar Hans dådkraft kan ju fundera på anledningen.

Att de västerländska kyrkorna fortfarande håller kvar vid "den dubbla utgången", helvetesläran, är faktiskt inte så lite generande eftersom den är omöjlig! Om den vore riktig skulle Gud varken vara kärleksfull eller rättfärdig enligt våra definitioner. 

* Vilken förälder slutar att bry sig om ett barn som lämnat dem sörjande? Enligt helvetestron gör Han det!

* Vilken tingsrättsdomare utfärdar domar om dödsstraff för tämligen milda förseelser gjorda i ren okunskap? Inte ens i Ryssland och USA. 

Enligt helvetestron är det ännu värre; Han skulle tom döma till oändliga straff för oändlig tid! 
Detta är en synnerligen utbredd, kollektiv vanföreställning, till stor del ett arv från romarriket via katolska kyrkan. (De östortodoxa riktningarna har åtminstone i någon utsträckning hållit fast vid de första församlingarnas syn.)

Jesus skulle inte alls vara VÄRLDENS frälsare vilket mycket tydligt hävdas i Skriften. Själv påstod Han sig slita ALLA till sig längre fram i dramat! Fint tycker iaf jag...

* Guds vilja är större/högre än människors dito.
* Gud är bättre än sitt rykte!

 Faktiskt.

--------------------------------------------------------------------------------

To warn against Christian Universalism without biblical quotations is strange, to say the least, when, for example, Paul states at the beginning of both the Letter to the Ephesians and the Letter to the Colossians that God has a plan for creation; to restore it. Don't believe in the Bible?

 What is problematic is probably the authoritarian and tradition-bound tendency to completely avoid the texts about this plan that God himself has no intention of giving up.

To also go in to make those who read inside suspicious, for example in Rom 5:18 (where "ALL people" at the beginning of the verse refers to the fall and at the end of the same verse refers to the effect of Jesus' atonement) is very remarkable! (The number in the verse in question is carefully specified; "ALL men shall receive 'an acquittal that leads to life'!)
This is plain text that needs no reductive reading.

Personally, I am encouraged, even happy that God is both willing and able to arrange for a happy ending to the cosmic drama!
Those who do not appreciate His power of action can think about the reason.

That the Western churches still hold to the "double exit", the doctrine of hell, is actually not so little embarrassing because it is impossible! If it were true, God would be neither loving nor righteous according to our definitions.

* What parent stops caring about a child who has left them grieving? According to hell belief, He does!

* What district court judge issues death penalty sentences for fairly mild misdemeanors committed in pure ignorance? Not even in Russia and the USA.

According to hell belief, it is even worse; He would even sentence to endless punishments for endless time!
This is an extremely widespread, collective delusion, largely a legacy of the Roman Empire via the Catholic Church. (The Eastern Orthodox schools have at least to some extent held to the view of the first churches.)

Jesus would not be the savior of the WORLD at all, which is very clearly asserted in Scripture. He himself claimed to tear EVERYONE to himself later in the drama! Nice, I think...

* God's will is greater/higher than people's ditto.
* God is better than his reputation!

 Actually.

söndag 30 januari 2022

Är Gud en person?

 David Bentley Hart, USAs f.n. mest prominenta teolog av östortodoxt snitt, diskuterar den frågan

https://youtu.be/oSHoDqF0xaY

eftersom han blivit anklagad för att ha avpersonifierat Gud, vilket han ivrigt förnekar.

 Mitt förtroende för DBH har vuxit och om den östortodoxa kyrkan inte hade så erbarmligt dödstråkiga gudstjänster vore det inte långt ifrån att jag skulle kunna tänkas konvertera; dom har ju bevarat de första församlingarnas syn på livet efter detta; tron på omfattningen av Jesu' försoning, förtroendet för Guds förmåga att fullfölja sin plan för sin egen skapelse - att helt upprätta den.

(Varifrån kommer lusten att ägna sig åt gudstjänster i förfärliga förfrämligande former som inte har någon attraktion på människor med kreativa och livsbejakande uttryck? Inte är det från Gud i vilket fall!?)


För att återgå till frågan; Gud är fullkomligt feminin (!) och maximalt maskulin, i samma person eftersom Han "...skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade Han henne." Vi är uppdelade och Han är hel och helig.
Hans kreativitet är oöverträffad och människan reflekterar i förbluffande former, inte minst inom musiken.
Här ett litet exempel:

https://youtu.be/y8GxG7IuI0Y

Livslång kärlek kommer alltid tillbaka som tema, läs Höga Visan där Gud beskrivs som den relationslystne/kärlekskranke ynglingen och människan som den åtråvärda kvinnan. Denne unge man har inte ens en avlägsen tanke på att nån gång i framtiden lämna flickan om han händelsevis skulle "växa ifrån henne".  Hon är den enda och han vill ha henne och aldrig någonsin kan han tänka sig att leva utan henne. Sån är även Gud och Han är den himmelska förebilden för mänsklig samvaro på alla plan och bl.a. detta visar att Han är den ultimata personen.
Detta förhindrar inte att Han är alltings mått/centrum/början och då med Jesu' ansikte som "logo". Läs några verser i början av Johannes evangelium, världens väsentligaste språkfilosofi!

Man får erkänna att hjässlocket glappar vid närmare och djupare eftertanke, man får tagga ner och erkänna att här närmar man sig gränsen mellan världen och det immanenta/extraterrestriala.
(Intressant är f.ö. att Jesus blev avrättad på en kulle som kallades för Huvudskalleplatsen.)


PS Gud nämns inte alls i Höga Visan vad jag vet och ändå finns boken där i Bibelns bibliotek. DS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


David Bentley Hart, U.S. F.N. most prominent theologian of the Eastern Orthodox section, discusses that question
because he has been accused of depersonalizing God, which he vehemently denies.

 My trust in DBH has grown and if the Eastern Orthodox Church didn't have such pitifully deathly services, it wouldn't be far from me thinking of converting; they have preserved the first churches' view of the afterlife; faith in the extent of Jesus' atonement, confidence in God's ability to carry out His plan for His own creation - to completely establish it.

(Where does the desire come from to engage in worship in horribly alienating forms that have no attraction for people with creative and life-affirming expressions? It's not from God anyway!?)

https://youtu.be/oSHoDqF0xaY

To return to the question; God is perfectly feminine (!) and maximally masculine, in the same person because He "...created man in his own image, male and female created he him." We are divided and He is whole and holy.
His creativity is unparalleled and man reflects in astonishing ways, not least in music.
Here is a small example:

https://youtu.be/y8GxG7IuI0Y

Lifelong love always comes back as a theme, read the High Vision where God is described as the relationship-hungry/loveless youth and man as the desirable woman. This young man does not even have a distant thought of leaving the girl at some point in the future if he happens to "grow away from her". She is the only one and he wants her and he can never imagine living without her. So is God, and He is the heavenly model for human coexistence on all levels and i.a. this shows that He is the ultimate person.
This does not prevent that He is the measure/center/beginning of everything and then with Jesus' face as "logo". Read a few verses at the beginning of the Gospel of John, the world's most essential philosophy of language!

You have to admit that the top of your head loosens on closer and deeper reflection, you have to slow down and admit that here you are approaching the border between the world and the immanent/extraterrestrial.
(It is interesting that Jesus was executed on a hill called the Skull Place.)PS God is not mentioned at all in the High Vision as far as I know and yet the book is there in the Bible's library. DS

lördag 20 november 2021

Uppenbarelseboken i all ära men...

 Uppenbarelseboken i all ära men som det ser ut beskriver Paulus fullkomningen som kommer att ske ännu senare i tex 1Kor 15:22-28 där Gud ska bli "ALLT i ALLA". Om man inte tar till sig det kommer man "obönhörligen" att anamma en syn på Bibeln som varande hopplöst motsägelsefull. De helvetestroende jag kommunlcerat med verkar ha den bibelsynen men inser det sällan.

Det här med "kontext" är en egendomlig vanföreställning som ingalunda är stödd av Bibelns egna förgrundsgestalter; 

Petrus på pingstdagen citerade verser från GT som dagens "teologer" inte skulle godkänna som ingående i någon som helst "kontext".
 Likaså Jesus själv på korset som helt fritt refererade till olika Psaltarpsalmer. Glöm i stort sett allt vad kontext heter eftersom Bibelns texter enbart kan förstås med den Helige Andes ljus. 

Jesus predikade för folket med bilder och liknelser "för att de INTE skulle förstå". Detta upprepas i evangelierna och är fullständigt obegripligt om man envisas med att betrakta Gud som universums största förlorare vilket helvetestron ger vid handen.
Om man i stället inser att kristna är "utvalda före världens begynnelse" och att ALLA människor kommer att bli frälsta "vid tidens fullbordan" enligt tex Ef 1:9-12 då öppnas lite fler luckor till det glada budskapet och helvetestron framstår som det djävulskt uträknade sättet att underminera den på alla plan underbara relation mellan Gud och människa som en dag blir verklighet och som i sig utgör essensen i Guds plan, redan från början av den stora kosmiska berättelsen.

onsdag 14 april 2021

Ondskans existens kontra Guds makt och kärlek?

 

"Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade Han dem."

Och människan skapar också människor - på Guds uppmaning.
Eftersom Han är och förblir kärlek behövde Han ge dem en någorlunda fri vilja inom skapelsens givna ramar. 
En vilja som medförde reella konsekvenser. Annars skulle varelserna bli marionetter och alltså inget resultat 
av en Skapare med kärlek som drivkraft och framförallt ingen avbild/reflektion av Gud.
Människan valde och väljer att gå vid sidan om Guds vilja vilket knappast var en överraskning.
 Syndafallet var inget resultat av en gudomlig felkalkyl vilket kan härledas från "...inte en sparv faller till marken
 utan att Han är med." 
I synnerhet är  versen "Gud har gjort ALLA människor till olydnadens fångar för att sedan förbarma sig över ALLA." 
ett särskilt tydligt sätt att fastslå Guds avsikt att Jesu' försoning ska vara totalt omfattande!
Enligt Romarbrevet 11: 32 står det till på det viset vilket vår tradition blundar för. 

Annorlunda uttryckt lever vi i Guds stora romanbygge där Jesus är det "alter ego" som dramat kretsar kring. 
En dag vid tidens fullbordan (Ef 1:9-12) kommer Gud att inkludera ALLA människor och restaurera skapelsen 
till den ursprungliga versionen. 
www.tentmaker.org är en sajt som innehåller mycket i den här frågan. Och i motsats till många konfessioner
 tror författarna på Bibelns grundtexter vilket är befriande när det faktiskt är så att Bibeln presenterar 
ett glatt budskap, inte ett hotfullt med diverse framställningar av villkorad kärlek.
Gud är bättre än sitt rykte!

söndag 11 april 2021

"ALLA människor" innebär en klar specifikation, eller hur!?

Snälla ni som läser detta; Pga min frustration över den västerländska kristenhetens oförmåga/ovilja att läsa innantill i Skriften är denna skrivelse behäftad med påtaglig irritation som inte alla behöver känna sig träffad av.

 Rom 5:18  med sina "alla människor) - på två ställen.avser fortfarande en specifik mängd människor. Både vad gäller orsaken till  syndafallets omfattning ("...en endas fall") och dito för Jesu försoning ("...en endas rättfärdighet"). Enbart denna vers gör all helvetestro fullständigt omöjlig!

Här kommer den:

"Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv."

De som mottar, i nåd, inte pga " någon människas vilja eller strävan" (Rom 9:16) kommer att "regera"! Över vilka, tror ni? Alla andra är väl i "helvetet" enligt helvetesföreställningen?

 Var snäll och sluta överbetona "motta" respektive "människans fria vilja"! Särskilt mot bakgrund av Rom 9. "...för att ingen ska förhäva sig."

Tyvärr lyser denna lust att vara exklusiv igenom helvetesideologin, särskilt vad beträffar oviljan att analysera Bibelns budskap om utkorelsen; att kristna faktiskt är "utvalda före världens begynnelse" till sina särskilda, skilda uppdrag. 

Tacka Gud för att/om ni har "era namn skrivna i Livets bok" och försök att göra det ni är utvalda till - inte att klistra benämningen "villolärare", "villolära" på dem/det ni inte begriper er på....än!

Jesu försoning blir totalt omfattande vid tidens fullbordan, vare sig ni kan utläsa det ur Skriften eller inte.
Hans eget credo; "När jag blir upphöjd ska jag dra ALLA till mig!", blir i annat fall fullständigt obegripligt och tyvärr; det verkar som om det är just vad somliga vill få det till.

Gud är bättre än sitt rykte, till och med bland kristna!

"... komma undan domen"? 

I min bibel står det att "ALLA människor" ska "få ett frikännande dom som leder till liv".(Rom 5: 18). Eftersom Gud är helig och att ingen orenhet kan finnas i Hans närhet kommer "ALLA att saltas med eld"( Markus 6). Gud har sin plan; genom Jesu' försoning kommer hela världen, inklusive människan, att bli sams med Gud, Fadern. ( Ef 1:9-11, Kol 1:19-20, 1 Kor 15:22-, 1Tim 4:10)

De bibelord jag hänvisar till står där vare sig jag eller någon alls tar hänsyn till dem eller inte.
Eller hur? 

Det där med "ta ur sitt sammanhang" är bibelkritiskt utbildade "teologers" sätt att ifrågasätta väsentliga sanningar. Både Jesus Kristus på korset och Petrus på pingstdagen citerade enskilda verser från GT! Alltså, lägg ner den strategin!
Försök att internalisera det faktum att verserna som nämnts här existerar...och avser något väsentligt som Paulus ville framhäva!

Både getterna och fåren går till en eonisk/tidsåldrig period, inte en ändlös.(Matteus 25:46) Detta är fråga om ett mellantillstånd före "tidens fullbordan" då hela världen/skapelsen kommer att innefattas/sammanfattas i Kristus. Då först blir ordet evig/ändlös något sånär adekvat. Ef 1:9-12, Kol 1:19-20.

 Helvetesideologin kan aldrig uppfattas som ett glatt budskap. Den är befriad från vanlig mänsklig/gudomlig medkänsla. Och då avser jag närmast förtvivlade anhöriga till ointresserade, avfällingar, ateister och direkta busar som har blivit föremål för oräkneliga förböner utan synligt resultat. Helvetestron lämnar dessa outtröttliga mödrar och fäder i sticket, helt utan tröst och lindring. Gud har betalat det fullständiga priset för deras barn och Han ämnar inte lämna kvar dem. Vi bör noga tänka på frälsningen i termer av äganderätt; 

Hela skapelsen tillhör Skaparen och ondskans ockupation av densamma är tillfällig för Gud ämnar "...bli ALLT i ALLA"!


Fråga dej vilka bibelställen du måste förbise för att få ihop din lära.

Fri vilja finns knappt alls. Vi fattar våra beslut till största delen utifrån emotioner inte efter noga övervägda och rationella överväganden. Slutligen är det Guds vilja det är fråga om.

*  "ALLT vad jag vill kommer att ske!" Jesaja 46:10-11
*  Vad Gud vill är att "... ALLA människor ska bli frälsta och komma till kunskap om SANNINGEN."

Jesus har kommit för att "... uppsöka och frälsa det som var förlorat." 
Den som inte vill ta emot är bakom allt "flöte" och Jesus bad för såna på korset:"...ty de vet inte vad de gör!"

Beröm INTE er själva för vad ni tror er ha beslutat utan inse att ni är utvalda och agera sen utifrån det!

Fortfarande får jag inte lust att förvrida Rom 5:18  med sina "alla människor - på två ställen. Samtliga människor i skapelsen.

Även Jesu' eget påstående "när jag blir upphöjd ska jag dra ALLA till mig!" låter jag betyda det klartexten anger. Samtliga människor! Saknar totalt varje drivkraft att ändra på det.

 Det GLADA budskapet betyder att Gud genomför sin plan, helt och hållet; inte ens 99% duger åt Honom. Alla hundra får ska räddas och Han frågar inte om de vill bli frälsta för deras vilja är besmittad och omdömet fungerar inte. Han som äger fåren tar hem dem, utan vidare, utan tvivel...

Undra på att så många kristna inte talar om sin (van-)tro när den innehåller ett underliggande hot!

*  I Höga Visan likställs en glödande förälskelse med gudstron och en förälskelse kan INTE innehålla hot och villkorad kärlek; "Blir du inte förälskad i mig så passa dej noga!"
Befängt eller hur? Men detta är vad helvetesideologin medför, eller hur?

Johannes Döparens utrop vid åsynen av Jesus är träffande:" Se Guds Lamm som BORTTAR världens synd!"

fredag 2 april 2021

Efter många turer...

 Efter många turer och tankar betraktar jag alla alternativ till apokatastasis (skapelsens fullständiga upprättelse) som helt ogudaktiga, faktiskt. Hur många verser måste man förbise för att ha tilltro till en inkompetent och känslokall Gud? Rätt många! Jesus presenterade Fadern med liknelser och inget får skulle glömmas bort, inget mynt rätt och slätt borttappat, ingen förlorad son avvisad.

Skärselden kan jag köpa men att någon blir kvar där för evigt är främmande för Bibelns övergripande budskap.
Hur länge behöver Hitler och liknande typer tuktas/renas/saltas med eld? Ingen aning men till slut är dom framme i ny och förbättrad upplaga.

 Om man nu tar sig tid att läsa Rom 11:32, 
"Gud har gjort ALLA människor till olydnadens fångar för att sedan förbarma sig över ALLA." framgår det att
sammanhanget (kontexten om du är doktorand) antyder att avsikten är att belysa nådens totalt omfattande konsekvenser, skapelsens genomgripande renovering/upprättelse.
Därav följer möjligen att syndafallet inte är en gudomlig felkalkyl utan ingår i Guds stora plan; Inte en sparv faller till marken utan att Gud är med.
Vi lever i Guds stora "romanbygge" och när Han skapade människan var det oundvikligt att hon skulle få en tämligen fri vilja - utan egen vilja skulle hon vara väldigt olik Skaparen  - men den egna viljan har absolut inte någon inverkan ifråga om den slutliga lösningen på problemet med synden och döden, den sista fienden.

Lägg märke till att de romerska soldaterna ingalunda blev tillfrågade om de ville bli förlåtna och naturligtvis blev Jesus bönhörd när Han bad:" Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör!"

Ok, det här med att ta emot Jesus uppfattar jag det som något för de "utvalda före jordens begynnelse" då den "relativt" fria viljan kan ha en betydelse  i kontrast till soldaterna vid korsfästelsen som inte blev tillfrågade om dom ville bli förlåtna. Allas tungor kommer att prisa Gud och Han gillar inte "läpparnas bekännelse". När allt kommer omkring är ju de som skulle kunna tänkas välja ändlöst/eoniskt "helvete"/elände framför dito salighet dåligt informerade om alternativ och passar perfekt in i samma kategori som soldaterna, de som "inte vet vad de gör".

Den som försöker inbilla sig att Han inte fick ett positivt bönesvar...Klart att Han fick! Bönen, inom gudomen kan liknas vid de små konversationer vi har för oss ibland - med oss själva. Även vi är ju i någon mening uppdelade i kropp (som promenerar), själ (som räknar ut saker) och ande.  (Som ber och kan omfatta utsträckning i tid och rum.)

Vår vilja, våra beslut om även större frågor drivs mycket mer av emotioner än av förnuft och rationalitet.
Dessutom leder vanföreställningen till att Gud och Hans vilja skulle existera på en lägre nivå än människors dito, vara beroende av våra förvirrade överväganden.

I min Bibel står det att INGEN, alltså inte någon alls kommer till Fadern utan att Han först har dragit i vederbörande. 
Jesus kommer att SLITA alla till sig när Han blir upphöjd och bl.a. av den anledningen kallas Jesus för världens frälsare. "...inte bara för våra synder utan för hela världens."
Är det måhända för att få känna sig lite förmer än andra, ett exklusivitetskrav som många så ivrigt hävdar att de som inte tror som man själv gör ska grillas för jämnan, i evighet? Någon medkänsla syns iaf inte till!

fredag 24 januari 2020

Några böcker och författare.

Nu har jag lagt ut en länk här till en bok av Julie Ferwerda som heter Raising Hell. Hon har gjort en mycket imponerande research och täcker de vanligaste frågorna och, ja, den är en obligatorisk läsning om man vill kunna svara för sin tro på Gud som den ultimata vinnaren, den som har en plan för skapelsen som Han tänker genomföra.
När jag träffade henne ville hon att jag skulle översätta den men ett sånt mastodontjobb  överlåter jag gärna till någon annan intresserad.

Jag fick ju tillåtelse av författaren att lägga ut de av mig översatta ungefär sextio sidorna av Gerry Beauchemins avkortade version av  Hope Beyond Hell som jag också har länkat till.

I augusti 2016 fick jag den sannskyldiga förmånen att träffa några av de mest framstående förkunnarna som jag dittills bara läst om. Pastorn i kyrkan (i Denver, Colorado) heter Peter Hiett vars predikningar finns på Youtube där man även kan lyssna på Robin Parry. Även de sistnämnda har skrivit ett antal böcker i ämnet. Höll på att glömma författaren till bestsellern The Shack, William Paul Young som berättade om bakgrunden till boken. (är den inte översatt?) iaf finns den nu att läsa helt gratis och jag ska försöka att länka till den.

Mike Owens´ namn är värt att lägga på minnet; han är både organisatör och initiativtagare och en mycket ödmjuk person som skickat en djupdykning i ämnet utkorelse, att vara utvald "före världens begynnelse", att ha specifika uppdrag som man gör klokt i att inte negligera!

Med en djupt känd respekt vill jag nämna Gary Amirault vars enormt värdefulla sajt www.tentmaker.org är ett måste om man är det minsta intresserad av vad Bibeln faktiskt säger om "de yttersta tingen". Både han och hans fru gick bort med några veckors mellanrum härom året men sajten sköts nu av deras dotter i samarbete med gode vännen, den nämnde Gerry Beauchemin.

Läs åtminstone de första två böckerna, du kommer inte att ångra det!

tisdag 20 augusti 2019

Läsa som klartext, tolka om eller rentav förbigå?

 

Personligen är jag själaglad över att med bibelstöd säga till vem som helst - särskilt till sörjande anhöriga till icke troende familjemedlemmar - att de kommer att möta sina älskade i himmelriket. deras böner är ock kommer att förbli till nytta men att de kan släppa fasan för att de berörda skulle kunna "gå evigt förlorade" eftersom denna fasansfulla tanke inte går att härleda vid noggrant bibelläsande.

Vad som är bekymmersamt är att relativt många predikanter har svårt att värja sig för vår olycksaliga tradition i ämnet och de frågor som dessa skulle kuna ägna sig åt är bestickande.

Min respekt för meningsmotståndare har ifrågasatts men jag försöker att skilja på sak och person men gång på gång slår det mig hur traditionen har  fått oss att betrakta Guds rättfärdighet som annorlunda än den som är grunden för vårt rättsväsende, för oss själva i vår vardag och i vårt tänkande överhuvudtaget. Tingsrätterna dömer varken till döden eller till livstids fängelse för snatteri och cykelstölder


fredag 5 juli 2019

Hörselskador nödvändiga för väckelse?

Har nyligen besökt ett par stora konferenser med fantastiskt fint och optimistiskt budskap.
Det skulle vara, och kännas, ännu mer hoppfullt om man från ansvarigt håll kunde låta
tillfällena bli till föredömen ifråga om ljudvolym. Istället släpar den kristliga kultursfären
efter; man imiterar sekulära former, även de destruktiva - “för att få de sökande att
känna sig mer hemma”. En slutsats blir att Gud behöver offra publikens risk för
hörselskador för att kunna skapa väckelse?
Ljudteknikerna förnekar misstänkligt ivrigt att man tänjer på gränserna, samtidigt som
man bedyrar att man håller sig under legala nivåer. Sanningen är nog att man själva
befinner sig i en kultur där hörseln omedvetet betraktas som en förbrukningsvara.
Man anger också svårigheten att sprida ljudet på en jämn nivå över stora lokaler.
Detta avhjälps naturligtvis med anpassade, lagom stora, högtalare placerade runt
publiken. På så sätt får man en ljudnivå i klass med den man använder sig av vid
lyssnande i hemmiljö. 
Ur kristen synvinkel förbluffas man av detta okritiska kopierande av kulturyttringar
som, inte enbart andligen, är direkt destruktiva, i synnerhet för barn med deras korta
hörselgångar och alltså större utsatthet eftersom alla föräldrar inte är medvetna om
riskerna. Vore upplyftande om ansvariga vågade(!) ta just ansvar och att vi kunde
gå före istället för att ständigt och jämnt apa efter.


måndag 29 april 2019

De tidiga kyrkofädernas syn på apokatastasis enligt Ilaria Ramelli

Det finns ett par intervjuer med Ilaria Ramelli på youtube där apokatastasis behandlas. Hon är en s.k. patricist, expert på kyrkofäder. Vid studium av de tidiga fäderna överraskades hon av att deras syn på de yttersta tingen var så samstämmig och här har jag hennes lista på de som trodde på Bibelns ord om Guds plan om alltings återställelse.


Supporters of apokatastasis in roughly chronological order:

- [c. 30-105] Apostle Paul and various NT authors
- [c. 80-150] Scattered likely references among Apostolic Fathers
o Ignatius
o Justin Martyr
o Tatian
o Theophilus of Antioch (explicit references)
- [130-202] Irenaeus
- [c. 150-200] Pantaenus of Alexandria
- [150-215] Clement of Alexandria
- [154-222] Bardaisan of Edessa
- [c. 184-253] Origen (including The Dialogue of Adamantius)
- [♱ 265] Dionysius of Alexandria
- [265-280] Theognustus
- [c. 250-300] Hieracas
- [♱ c. 309] Pierius
- [♱ c. 309] St Pamphilus Martyr
- [♱ c. 311] Methodius of Olympus
- [251-306] St. Anthony
- [c. 260-340] Eusebius
- [c. 270-340] St. Macrina the Elder
- [conv. 355] Gaius Marius Victorinus (converted at very old age)
- [300-368] Hilary of Poitiers
- [c. 296-373] Athanasius of Alexandria
- [♱ c. 374] Marcellus of Ancrya
- [♱378] Titus of Basra/Bostra
- [c. 329-379] Basil the Cappadocian
- [327-379] St. Macrina the Younger
- [♱387] Cyril of Jerusalem (possibly)
- [c. 300-388] Paulinus, bishop of Tyre and then Antioch
- [c. 329-390] Gregory Nazianzen
- [♱ c. 390] Apollinaris of Laodicaea
- [♱ c. 390] Diodore of Tarsus
- [330-390] Gregory of Nyssa
- [c. 310/13-395/8] Didymus the Blind of Alexandria
- [333-397] Ambrose of Milan
- [345-399] Evagrius Ponticus
- [♱407] Theotimus of Scythia
- [350-428] Theodore of Mopsuestia
- [c. 360-400] Rufinus
- [350-410] Asterius of Amaseia
- [347-420] St. Jerome
- [354-430] St. Augustine (early, anti-Manichean phase)
- [363-430] Palladius
- [360-435] John Cassian
- [373-414] Synesius of Cyrene
- [376-444] Cyril of Alexandria
- [500s] John of Caesarea
- [♱520] Aeneas of Gaza
- [♱523] Philoxenus of Mabbug
- [475-525] Pseudo-Dionysius the Areopagite
- [♱543] Stephen Bar Sudhaili
- [580-662] St. Maximus the Confessor
- [♱ c. 700] St. Isaac of Nineveh
- [c. 620-705] Anastasius of Sinai
- [c. 690-780] St. John of Dalyatha
- [710/13-c. 780] Joseph Hazzaya
- [813-903] Moses Bar Kepha
- [815-877] Johannes Scotus Eriugena
Ilaria Ramelli

söndag 28 april 2019

"...gå förlorade" bör ersättas med "...bli tuktade"; en konstruktov åtgärd!

I denna fråga utgår man ofta från det man har svårt att bevisa, att vi kan " gå förlorade". Det grekiska ord som används härrör sig från tuktan av fruktträd och innebär alltså en konstruktiv åtgärd. Dessutom handlar försoningen om att " uppsöka och frälsa det som var förlorat". 

Gud som enligt Paulus ska " sammanfatta ALLT i Kristus" misslyckas med det enligt vår tradition som vi i huvudsak har tagit över från romarrikets behov av skrämmande maktmedel. 
Vi ska "dömas efter våra gärningar" (inte efter vår andliga status) och konsekvenserna är allvarliga men inte oändliga. Helt logiskt och bibelenligt eftersom inte "tid ska givas mer".

 Vidare är Guds vilja naturligtvis av större betydelse och utfall än människors dito särskilt som Hans vilja, bl.a. "att ALLA människor ska bli frälsta" kommer att ske enligt både Jesaja 46:19-11 och Ef 1:9-12. 

(Vi som vill ta Guds ord på allvar, även i detta ämne, har på köpet fått en lite aning om Guds övergripande plan för sin skapelse och i denna är utkorelsen en viktig komponent.)

"...Han som utför ALLT efter sin viljas beslut" borde väl både få vara en ledstjärna i sökandet efter Skriftens förståelse och - en tröst mitt i allas vår exponering för samtidens galenskap.


Till Världen i Dag


Texten här nedan är en kommentar till Olof Edsingers ledare häromdagen. Att ni som kristlig tidning tar ställning för en teologi som enbart har stöd av en dubiös tradition är mycket frustrerande och Olofs text bör inte stå oemotsagd.
 Personligen brinner jag för att försvara Guds heder; Han som VILL att alla människor ska bli frälsta ger inte upp förrän det hundrade fåret är räddat. (Jesaja 46:10-11) Är verkligen Guds heliga vilja av lägre dignitet än människors så emotionellt styrda dito? Frågorna hopar sig.

När Gud VILL något blir det också så! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ett glatt budskap eller ett hotfullt?

Vilken föreställning om Gud ger helvetesläran och därmed om rättvisa? Och var tog det glada budskapet vägen? Hur vågar kristna människor skaffa barn om de tror på ändlösa konsekvenser av ett ev. felaktigt val?

I Denver, Colorado i augusti 2016 och i Providence, Rhode Island, i april 2018 hade jag förmånen att träffa  och lyssna på hängivna och pålästa kristna som vill ära Gud genom att visa på Hans försoning genom Jesus Kristus och dess, så småningom, totala omfattning.
Ps  22:28...
Patricisten Ilaria Ramelli häpnade över den stora samstämmighet som rådde i det här ämnet mellan de tidiga kyrkofäderna och utkom för ett drygt år sedan med den voluminösa boken APOKATASTASIS. På Youtube finns ett par långa intervjuer med henne av Peter Hiett resp. Robin Parry.

Filosofiprofessorn Thomas Talbotts bok, The Inescapabel Love of God är ett måste liksom Gerry Beauchemins Hope Beyond Hell som kan laddas ner gratis. Den för tidigt bortgångne Gary Amirault lämnar efter sig sajten www.tentmaker.org som innehåller en oerhörd mängd information i ämnet.

 Det här är tydliga tecken på en växande insikt som ser ut att åstadkomma ett paradigmskifte i den västerländska traditionen. De som fortsätter att hävda helvetesideologin tar på sig ett stort ansvar eftersom den kan vara det enskilt största hindret för annars  innerliga kristna att känna tillit och närhet till Gud, Fadern. Att läran knappast kan kallas för ett glädjens budskap "för hela folket" är snarast övertydligt och för sörjande anhöriga har den orsakat obeskrivliga trauman.
 När kristendomen av till stor del politiska skäl utsågs till statsreligion i romarriket passade den hedniska föreställningen om oändliga straff perfekt som ett medel att hålla massorna under kontroll och antogs som dogm vilket aldrig varit aktuellt vid tidigare kyrkomöten. Att romarriket sedan kollapsade kan möjligen ses som en konsekvens.
 Helvete är ett ord som egentligen inte har någon motsvarighet i varken GT eller NT utan får betraktas som en "slaskfil"; den tjänade sitt politiska syfte och fick beteckna både det hebreiska Sheol och de grekiska Gehenna, Tartarus, Hades m.fl. trots att deras betydelser varierade. (Detta i motsats till Jerusalem med sina två syftningar. Där uppfanns ingen hednisk benämning.) Ordet helvete har också tagits bort ur många översättningar under 1900-talet.

 Kännetecknande för helvetesideologer är drivkraften att, likt gnostiker, hela tiden intala sig och andra att klartexten i själva verket betyder något annat. Romarbrevet 5:18 är paradexempel; fastän ordet ALLA är specificerat och fixerat till "människor" både i början och slutet av versen försöker man att relativisera det.
 Att förbise Jesu egen beskrivning av sitt uppdrag är också symtomatiskt. "När jag blir upphöjd ska jag dra/slita ALLA till mig." Johannes Döparen utbrast vid mötet med Jesus:" Se Guds lamm som BORTTAR världens synd!" Det handlade inte om att reducera utan att eliminera!
Jesus Kristus, kom som bekant inte för att döma världen utan för att frälsa den.

 Objektivt är frälsningen totalomfattande och när Gud så småningom har övertygat ALLA människor kommer alla de väsentliga verser som anger Guds plan för sin älskade skapelse att ge varje människa möjligheten att ta till sig Sanningen och då blir frälsningen också subjektiv.

fredag 7 december 2018

Varför inte lära ut det här enligt 1 Tim 4:10-11 ?

Hej på Er!

Följande brev skrev jag till en pastor i februari 2017 och har inte sett någon anledning ändra min syn på "de yttersta tingen".

.........................................................................................................................................................

Ett hjärtligt hej på dej från mej!


Undrar bara hur länge det dröjer innan vi i vår tradition går med på att dessa verser faktiskt betyder något synnerligen väsentligt. Många tecken tyder på att det blir rätt snart. Billy Graham har klart redogjort för sin ändrade syn i ämnet. (Men inte hans smått aggressive son, Graham!)

Initiativtagaren till konferensen i Denver i augusti 2016, Mike Owens, skickade mej en lång bibelutläggning om utkorelsen och om den klargörande roll den har i en rimlig tolkning av Guds plan för både oss människor och världen, skapelsen som helhet. Gud har betalat priset och därför är Han i sin fulla rätt:"Alla själar äro mina...”
 
Varför håller jag på - undrar jag själv ibland? Jo, evangelium är ett glatt budskap när man inser att Gud inte ger sej förrän Han hittat det hundrade fåret och kan ”innefatta allt i Kristus". Om inte, då är det möjligen glatt för mej, oss...För mej som haft allvarliga och långvariga svårigheter och bakslag är detta en tröst i livet; att vid tidens slut, kommer Gud faktiskt att "... bli allt i ALLA". 

Till slut, på tal om utkorelsen, "... särskilt för dem som tror" 1 Tim 4:10, pekar direkt på vad som på den tiden var självklart, att kristna var särskilt utvalda men att alla blir "innefattade". Varför förutsätts vi känna oss trygga med att sjunga lovsånger till Gud som vi inte tror klarar av att genomföra sin plan? ( Helvetestron kom inte, faktiskt, förrän Tertullianus och senare Augustinus med sin romersk-antika och alltså helt hedniska idevärld och, förstås senare, när kejsaren utropade som statsreligion den nu anpassade kristendomen, att bli ett verksamt maktmedel. Men på bekostnad av glädjen!
(Förälskelsen i Höga Visan, i hur hög grad var den förknippad med hot?) Trots allt, väckelser har brutit ut och gör det nu också men uppdraget att "påskynda Herren Jesu' tillkommelse" blir effektivare om vi presenterar Gud som trofast; allt vad Han vill det gör Han (Jes 46:10-11) och vad Han vill för alla människor det vet vi!

I Denver sa jag, rätt spontant, att jag, vad jag visste, var den ende i Sverige som aktivt driver frågan och underligt nog gäller det än. 
(Inte riktigt, för Madeleine och Peter Wallgren med sin bok, Tidens fullbordan på Vingårdens förlag är på vippen lika bra som den mer än hundraåriga boken av E J Ekman som Wallgrens moderniserat till läsbart skick.) 

Eftersom jag aldrig passat in nånstans så gör det inte mej särskilt mycket men ganska onödigt är det. Jag tar det som ett hedersuppdrag/en kallelse och igår la jag mej i ämnet om att skapa nya församlingar och skrev ett inlägg till den som är utsedd till "koordinator" typ. Ingen, inkl samtliga präster och pastorer som jag känner till, vågar ens ta i ämnet med tång! Beror beröringsskräcken på farhågor om försämrade karriärmöjligheter eller vad är det fråga om? Ur min synvinkel, amatörteolog och beg. musikpedagog som jag är, går det alldeles utmärkt att läsa verserna som dom står, utan att ta på sej immateriella  glasögon med vår läsart installerad. Därav ovanstående länk. 

Du behöver inte svara på det här, känn dej fri, Broder! Jag skriver av mej och lättar på det inre trycket! Det här måste spridas om jag så ska bli tvungen att åka ut i parkerna...

Mvh,
Stig

lördag 11 augusti 2018

Vad (och vem) litar vi på?

Naturligtvis har vi alla auktoriteter men så småningom upptäcker man att dessa är skröpliga människor som
likt "de förnämsta experterna" ofta är uppbundna i t.ex. karriär och prestige. 

På konferensen i Providence, Rhode Island  våren 2018 talade två experter som inte alls har den gängse västerländska uppfattningen. Tex Tom Talbott Sr , filosofiprofessor och varmt kristen samt en renodlad språkvetare, professor David Konstant som skrivit en bok om just aion-begreppet tillsammans med Ilaria Ramelli.
 (The Inescapable Love of God av just Tom T rekommenderas.

Rimmar inte helvetesläran särskilt illa med glädjen i och tilliten till Gud, Fadern och också  med de många verser som pekar på Guds totala seger över det onda?

På allvar får jag intryck av att man som klassiskt troende i frågan måste betrakta Bibeln som tämligen motsägelsefull när det gäller förtroendet för Gud men också vad beträffar jämförelser vers mot vers. När man läser en översättning som går ifrån de traditionella misstolkningarna blir Bibeln mycket mer entydig, inte tvärtom. 

På många sätt liknar situationen den som gällde tungotal och andedop för hundra år sen. Traditionsbärare kämpade emot men fick ge sej. Liknande förhållande gäller nu för "under och tecken" som somliga inte vill tala om då man föreställer sej att detta enbart hörde till den första församlingen. Allt detta håller på att förändras, tack och lov. 
Vi kristna håller Bibelns budskap högt, där är vi förenade men att många värjer dej mot att Jesu' försoning är total är för mej obegripligt. Vems ärende går man då?

"Se Guds Lamm som borttar världens synd!"

Här har en av mina vänner sammanställt en lista på de bibelverser som undviks.

www.thebvbs.com