tisdag 14 februari 2023

Hell is Fake!If the prevailing belief in hell in the Western world, among Christians, is correct, then said Christianity is not Bible-believing. One would have to cut out the first chapters of both Ephesians and Colossians and Jesus' assurance that He will tear ALL to Himself when He is exalted. "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world!" and the designation of the Savior of the world are also incorrect from that point of view.


The throne of hell also means that man's will and choice is placed in a higher category than God's, which seems strange.

"God forces no one!" it is said, but even then one has ended up in a reading that overlooks Jesus' prayer on the cross:" Father, forgive them for they know not what they do!" . Also that God "works both will and deed". Romans 9:16 states that "So then it does not depend on the will or effort of any man, but on the grace of God."

Romans 5:18 with its "ALL men" both when referring to the Fall and to Jesus' atonement...in the same verse(!)...means that Paul claims that Jesus' atonement is more effective than Adam's fall; where sin abounds, grace abounds even more!" Our tradition ("statutes of the fathers") says rather the opposite.

My conclusion is that Christians cannot possibly consider themselves Bible believers and at the same time be "hell raisers"!


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


 Om den i västvärlden, bland kristna, förhärskande helvetestron skulle vara riktig då är nämnda kristenhet inte bibeltroende. Man skulle behöva klippa bort de första kapitlen i både Efesierbrevet och Kolosserbrevet och Jesu' försäkran om att Han ska slita ALLA till sig när Han blir upphöjd. "Se Guds Lamm som BORTTAR världens synd!" samt benämningen världens frälsare är också felaktiga ur den synvinkeln.

Helvetestron innebär också att människans vilja och val hamnar i en högre kategori än Guds dito vilket ter sig märkligt.
"Gud tvingar ingen!" sägs det men även då har man hamnat i en läsart som förbiser Jesu' bön på korset:" Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör!" . Även att Gud "verkar både vilja och gärning". Romarbrevet 9:16 fastslår att " Så beror det då inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds nåd!"
Romarbrevet 5:18 med sitt "ALLA människor" både när det syftar på syndafallet och på Jesu' försoning...i en och samma vers(!)... innebär att Paulus påstår att Jesu' försoning är mer effektiv än Adams fall; där synden överflödar där överflödar nåden ännu mer!" Vår tradition (" fädernas stadgar ") säger snarare motsatsen.
Min slutsats blir att kristna omöjligen betrakta sig som bibeltroende och samtidigt vara "helvetesivrare"!