lördag 12 februari 2022

Varningar utfärdas?

 Att varna för kristen universalism utan bibelcitat blir minst sagt märkligt när tex Paulus i början av både Efesierbrevet och Kolosserbrevet fastställer att Gud har en plan för skapelsen; att återställa den. Tror man inte på Bibeln?

 Det som är problematisk är nog den auktoritärt styrda och traditionsbundna benägenheten att helt undvika texterna om denna plan som Gud själv inte har för avsikt att ge upp . 

Att dessutom gå in för att misstänkliggöra de som läser innantill, tex i Rom 5:18 (där "ALLA människor" i början av versen syftar på syndafallet och i slutet av samma vers avser effekten av Jesu'försoning) är mycket anmärkningsvärt!  (Antalet i versen i fråga är noga specifierat; "ALLA människor ska få "en frikännande som leder till liv"!)
Detta är klartext som inte behöver någon förminskande läsning. 

Personligen blir jag uppmuntrad, rentav glad över att Gud både vill och kan ordna till ett lyckligt slut på det kosmiska dramat!
De som inte uppskattar Hans dådkraft kan ju fundera på anledningen.

Att de västerländska kyrkorna fortfarande håller kvar vid "den dubbla utgången", helvetesläran, är faktiskt inte så lite generande eftersom den är omöjlig! Om den vore riktig skulle Gud varken vara kärleksfull eller rättfärdig enligt våra definitioner. 

* Vilken förälder slutar att bry sig om ett barn som lämnat dem sörjande? Enligt helvetestron gör Han det!

* Vilken tingsrättsdomare utfärdar domar om dödsstraff för tämligen milda förseelser gjorda i ren okunskap? Inte ens i Ryssland och USA. 

Enligt helvetestron är det ännu värre; Han skulle tom döma till oändliga straff för oändlig tid! 
Detta är en synnerligen utbredd, kollektiv vanföreställning, till stor del ett arv från romarriket via katolska kyrkan. (De östortodoxa riktningarna har åtminstone i någon utsträckning hållit fast vid de första församlingarnas syn.)

Jesus skulle inte alls vara VÄRLDENS frälsare vilket mycket tydligt hävdas i Skriften. Själv påstod Han sig slita ALLA till sig längre fram i dramat! Fint tycker iaf jag...

* Guds vilja är större/högre än människors dito.
* Gud är bättre än sitt rykte!

 Faktiskt.

--------------------------------------------------------------------------------

To warn against Christian Universalism without biblical quotations is strange, to say the least, when, for example, Paul states at the beginning of both the Letter to the Ephesians and the Letter to the Colossians that God has a plan for creation; to restore it. Don't believe in the Bible?

 What is problematic is probably the authoritarian and tradition-bound tendency to completely avoid the texts about this plan that God himself has no intention of giving up.

To also go in to make those who read inside suspicious, for example in Rom 5:18 (where "ALL people" at the beginning of the verse refers to the fall and at the end of the same verse refers to the effect of Jesus' atonement) is very remarkable! (The number in the verse in question is carefully specified; "ALL men shall receive 'an acquittal that leads to life'!)
This is plain text that needs no reductive reading.

Personally, I am encouraged, even happy that God is both willing and able to arrange for a happy ending to the cosmic drama!
Those who do not appreciate His power of action can think about the reason.

That the Western churches still hold to the "double exit", the doctrine of hell, is actually not so little embarrassing because it is impossible! If it were true, God would be neither loving nor righteous according to our definitions.

* What parent stops caring about a child who has left them grieving? According to hell belief, He does!

* What district court judge issues death penalty sentences for fairly mild misdemeanors committed in pure ignorance? Not even in Russia and the USA.

According to hell belief, it is even worse; He would even sentence to endless punishments for endless time!
This is an extremely widespread, collective delusion, largely a legacy of the Roman Empire via the Catholic Church. (The Eastern Orthodox schools have at least to some extent held to the view of the first churches.)

Jesus would not be the savior of the WORLD at all, which is very clearly asserted in Scripture. He himself claimed to tear EVERYONE to himself later in the drama! Nice, I think...

* God's will is greater/higher than people's ditto.
* God is better than his reputation!

 Actually.

söndag 30 januari 2022

Är Gud en person?

 David Bentley Hart, USAs f.n. mest prominenta teolog av östortodoxt snitt, diskuterar den frågan

https://youtu.be/oSHoDqF0xaY

eftersom han blivit anklagad för att ha avpersonifierat Gud, vilket han ivrigt förnekar.

 Mitt förtroende för DBH har vuxit och om den östortodoxa kyrkan inte hade så erbarmligt dödstråkiga gudstjänster vore det inte långt ifrån att jag skulle kunna tänkas konvertera; dom har ju bevarat de första församlingarnas syn på livet efter detta; tron på omfattningen av Jesu' försoning, förtroendet för Guds förmåga att fullfölja sin plan för sin egen skapelse - att helt upprätta den.

(Varifrån kommer lusten att ägna sig åt gudstjänster i förfärliga förfrämligande former som inte har någon attraktion på människor med kreativa och livsbejakande uttryck? Inte är det från Gud i vilket fall!?)


För att återgå till frågan; Gud är fullkomligt feminin (!) och maximalt maskulin, i samma person eftersom Han "...skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade Han henne." Vi är uppdelade och Han är hel och helig.
Hans kreativitet är oöverträffad och människan reflekterar i förbluffande former, inte minst inom musiken.
Här ett litet exempel:

https://youtu.be/y8GxG7IuI0Y

Livslång kärlek kommer alltid tillbaka som tema, läs Höga Visan där Gud beskrivs som den relationslystne/kärlekskranke ynglingen och människan som den åtråvärda kvinnan. Denne unge man har inte ens en avlägsen tanke på att nån gång i framtiden lämna flickan om han händelsevis skulle "växa ifrån henne".  Hon är den enda och han vill ha henne och aldrig någonsin kan han tänka sig att leva utan henne. Sån är även Gud och Han är den himmelska förebilden för mänsklig samvaro på alla plan och bl.a. detta visar att Han är den ultimata personen.
Detta förhindrar inte att Han är alltings mått/centrum/början och då med Jesu' ansikte som "logo". Läs några verser i början av Johannes evangelium, världens väsentligaste språkfilosofi!

Man får erkänna att hjässlocket glappar vid närmare och djupare eftertanke, man får tagga ner och erkänna att här närmar man sig gränsen mellan världen och det immanenta/extraterrestriala.
(Intressant är f.ö. att Jesus blev avrättad på en kulle som kallades för Huvudskalleplatsen.)


PS Gud nämns inte alls i Höga Visan vad jag vet och ändå finns boken där i Bibelns bibliotek. DS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


David Bentley Hart, U.S. F.N. most prominent theologian of the Eastern Orthodox section, discusses that question
because he has been accused of depersonalizing God, which he vehemently denies.

 My trust in DBH has grown and if the Eastern Orthodox Church didn't have such pitifully deathly services, it wouldn't be far from me thinking of converting; they have preserved the first churches' view of the afterlife; faith in the extent of Jesus' atonement, confidence in God's ability to carry out His plan for His own creation - to completely establish it.

(Where does the desire come from to engage in worship in horribly alienating forms that have no attraction for people with creative and life-affirming expressions? It's not from God anyway!?)

https://youtu.be/oSHoDqF0xaY

To return to the question; God is perfectly feminine (!) and maximally masculine, in the same person because He "...created man in his own image, male and female created he him." We are divided and He is whole and holy.
His creativity is unparalleled and man reflects in astonishing ways, not least in music.
Here is a small example:

https://youtu.be/y8GxG7IuI0Y

Lifelong love always comes back as a theme, read the High Vision where God is described as the relationship-hungry/loveless youth and man as the desirable woman. This young man does not even have a distant thought of leaving the girl at some point in the future if he happens to "grow away from her". She is the only one and he wants her and he can never imagine living without her. So is God, and He is the heavenly model for human coexistence on all levels and i.a. this shows that He is the ultimate person.
This does not prevent that He is the measure/center/beginning of everything and then with Jesus' face as "logo". Read a few verses at the beginning of the Gospel of John, the world's most essential philosophy of language!

You have to admit that the top of your head loosens on closer and deeper reflection, you have to slow down and admit that here you are approaching the border between the world and the immanent/extraterrestrial.
(It is interesting that Jesus was executed on a hill called the Skull Place.)PS God is not mentioned at all in the High Vision as far as I know and yet the book is there in the Bible's library. DS