måndag 12 maj 2014

"Världen ska frälsas genom upprepning"

"Världen ska frälsas genom upprepning"


Så  lyder ett gammalt uttryck och jag gör visst detsamma.  Men Bibelns verser har ju den egenskapen att de poppar upp och ger plötsligt ett helt nytt ljus i ännu ett ämne.


Jag uppskattar, självklart, Lewi Petrus(LP) på alla möjliga sätt och försökte en gång att nominera honom som 1900-hundratalets svensk i en tidning som gav sej på att rangordna en mängd personligheter. Ifråga om ordet aionous hade han dock fel i sin andaktsbok "Under den högstes beskärm". Det ordet betyder aldrig ändlös tid utan tidsåldrig/eonisk vilket ger en bättre förståelse av Guds kärlek till ALLA människor och att Han som "verkar både vilja och gärning" kommer att, genom Jesus, "dra ALLA till sig"!
Den mest kända versen - om fåren och getterna - avser ju Uppenbarelsebokens avslutning/tusenårsriket, där de utvalda tydligen ska regera tillsammans med Jesus, och inte det Paulus fick skåda in i; när Gud ska bli ALLT i ALLA. Dessutom så resonerar LP sej fram, även han, och utelämnar då vissa bibelord av nyckelkaraktär för att kunna sy ihop resonemanget.

Vi ska alla "saltas med eld"! Hur ofta har det citerats? Ingen platsar i den slutliga Gudsgemenskapen utan denna reningsprocedur. 
"Alla själar äro mina" samma sak där - har någon hört det citeras?

Det är faktiskt just ddu-konceptet (den dubbla utgången) som tvingar oss att skrota bibelställen som t.ex. 

* Ef:1:9-11 med dess budskap om Guds plan. 

*Att sen Guds vilja skulle ha lägre effekt/verkningsgrad än vår kan svårligen accepteras. 

*Dessutom får ddu konsekvensen att vi skulle kunna berömma oss av att ha valt rätt - och i Bibelns står det tvärtom. "...för att ingen ska kunna berömma sig" i Rom 9:16. 
Ddus effekt på vår syn på medmänniskor är påfallande när det gäller attityder och minspel. Viochdom-synen gör att vi kristna plötsligt ser annorlunda ut när vi försöker tala i andliga frågor med "utomstående". (För ett antal år sen existerade en popgrupp med namnet "Kristet utseende" - gissa orsaken!)


 Guds plan är att "sammanfatta ALLT i Kristus" inte en liten del! 

Ddu gör Gud kraftlös och obegriplig - Han skulle s.a.s. ha en from önskan om att alla ska bli frälsta men klarar inte av det för människans vilja övertrumfar Hans egen?.

*Ddu-konceptet och tankarna om den s.k. 
*annihilationen (som innebär att t.ex. envisa Gudsförnekare och uppenbart ondskefulla individer en gång ska utplånas) har en faktor gemensam; människans vilja skulle ha STÖRRE genomslagskraft/verkning än Guds vilja vilket direkt strider mot Bibelns lära om hur ALLT som Gud VILL får sitt resultat i det Han GÖR -Hans verk.
Om det är svårt att tro detta får man meditera över Ef 1:11 och Jes 46:10-11

Nåväl, Gud fördöljer och uppenbarar för vem Han vill, känns det igen? Att kunna retardera till ddu-synen (eller till  annihilationsvarianten) ser jag som svårt eftersom den varken stämmer med Bibelns samlade summa eller med Guds plan.

 Traditioner är alltid svåra att bekämpa och gör ofta i sin egenskap av "fädernas stadgar " "Guds Ord om intet"!

Teodicéproblemet (hur kan ont finnas samtidigt som att Gud är god?) blir, även det, någotsånär hanterbart i detta ljus; 

I likhet med tonårsföräldrar låter Gud människorna ha en fri vilja inom vissa ramar men till slut går Han in och "städar upp" situationen som helt gått över styr. Definitionsmässigt "kan" Han nämligen inte vara en despot som förbjuder uttryck för "kärlekspartnerns" personliga vilja och önskemål - hur nu dennas beslutsunderlag  än ser ut! 
(Ddu medför pinsamt nog att vi vanliga föräldrars tålamod och kärlek och omsorg skulle vara av bättre art och större omfattning än Guds dito - hur rimmar det med allt annat vi vet om Gud?)

Men i slutänden/"i tidernas fullbordan"; Gud (och Strindberg) tycker synd om människorna, älskar dem och "borttar världens synd" och "innefattar allt i Kristus" men detta sker inte i vår tidsålder/eon utan efter tusenårsriket - vid "tidernas fullbordan" (Ef 1:10)

"  Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.
 Så skall du bjuda och undervisa." 

I 1 Tim 4:10 läser vi igen ordet ALLA. Personligen har jag fullt förtroende för NT:s författare; att de begrep sej på detta ord och att de i varje nödvändigt sammanhang begränsade dess omfattning. 
Ärligt talat, det oändliga helvetet verkar för västerländska kristna vara en oundgänglig företeelse och i och med det försvinner den evangeliska komponenten; det glädjefulla i budskapet
Filipperbrevet 2:13
Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Pga vår dominerande tradition lär heller ingen av oss ha hört Rom 9:16 ha citerats särskilt ofta:

"Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet."

Om ddu vore sant skulle inte Gud planera att bli "allt i ALLA". Han verkar ALLT efter sin viljas rådslut och ALLT vad Han VILL det gör Han (Jes 46:10-11 och Ef 1:10-11) och mina tankar går direkt till att Gud VILL att ALLA människor ska bli frälsta...Alla judar ska ju bli frälsta (Rom 11:26), deras "fria" vilja råkar då sammanfalla i tid?? Nej, Gud har utvalt vissa(Joh 6:44), andra inte, men till slut kommer Han att ha återlöst Hela skapelsen som i t.ex. Ef 1:11, Rom 8:20,21

Denna tolkning som jag inte alls är ensam om stämmer med Bibelns summa och det gör inte ddu. I synnerhet i fråga om den s.k. fria viljan.

Jag har all sympati för Gideoniternas arbete och målsättning men där kan jag  ju inte bli medlem om jag ska skriva under (se formuläret) på förbundets troligen traditionella tolkning av "den brinnande sjön", den andra döden.
Döden är den sista fienden och detta syftar alltså på denna nämnda sjö. 
Vår lekamliga död är en av de näst sista fienderna, eller hur?

Kort sagt; "helvetet" borde uppfattas som vad det är; en Guds reningsprocess för att kunna "innefatta" oss ALLA i sin slutgiltiga gemenskap, "i tidernas fullbordan" (Ef 1). Ska vi verkligen redigera bort "ALLA" för att få ihop vår tragiska tradition och på så sätt "göra Guds ord om intet"?

Gud har genom Jesus betalat det fulla priset och Han ämnar inte lämna kvar något "i kassan"!