lördag 12 februari 2022

Varningar utfärdas?

 Att varna för kristen universalism utan bibelcitat blir minst sagt märkligt när tex Paulus i början av både Efesierbrevet och Kolosserbrevet fastställer att Gud har en plan för skapelsen; att återställa den. Tror man inte på Bibeln?

 Det som är problematisk är nog den auktoritärt styrda och traditionsbundna benägenheten att helt undvika texterna om denna plan som Gud själv inte har för avsikt att ge upp . 

Att dessutom gå in för att misstänkliggöra de som läser innantill, tex i Rom 5:18 (där "ALLA människor" i början av versen syftar på syndafallet och i slutet av samma vers avser effekten av Jesu'försoning) är mycket anmärkningsvärt!  (Antalet i versen i fråga är noga specifierat; "ALLA människor ska få "en frikännande som leder till liv"!)
Detta är klartext som inte behöver någon förminskande läsning. 

Personligen blir jag uppmuntrad, rentav glad över att Gud både vill och kan ordna till ett lyckligt slut på det kosmiska dramat!
De som inte uppskattar Hans dådkraft kan ju fundera på anledningen.

Att de västerländska kyrkorna fortfarande håller kvar vid "den dubbla utgången", helvetesläran, är faktiskt inte så lite generande eftersom den är omöjlig! Om den vore riktig skulle Gud varken vara kärleksfull eller rättfärdig enligt våra definitioner. 

* Vilken förälder slutar att bry sig om ett barn som lämnat dem sörjande? Enligt helvetestron gör Han det!

* Vilken tingsrättsdomare utfärdar domar om dödsstraff för tämligen milda förseelser gjorda i ren okunskap? Inte ens i Ryssland och USA. 

Enligt helvetestron är det ännu värre; Han skulle tom döma till oändliga straff för oändlig tid! 
Detta är en synnerligen utbredd, kollektiv vanföreställning, till stor del ett arv från romarriket via katolska kyrkan. (De östortodoxa riktningarna har åtminstone i någon utsträckning hållit fast vid de första församlingarnas syn.)

Jesus skulle inte alls vara VÄRLDENS frälsare vilket mycket tydligt hävdas i Skriften. Själv påstod Han sig slita ALLA till sig längre fram i dramat! Fint tycker iaf jag...

* Guds vilja är större/högre än människors dito.
* Gud är bättre än sitt rykte!

 Faktiskt.

--------------------------------------------------------------------------------

To warn against Christian Universalism without biblical quotations is strange, to say the least, when, for example, Paul states at the beginning of both the Letter to the Ephesians and the Letter to the Colossians that God has a plan for creation; to restore it. Don't believe in the Bible?

 What is problematic is probably the authoritarian and tradition-bound tendency to completely avoid the texts about this plan that God himself has no intention of giving up.

To also go in to make those who read inside suspicious, for example in Rom 5:18 (where "ALL people" at the beginning of the verse refers to the fall and at the end of the same verse refers to the effect of Jesus' atonement) is very remarkable! (The number in the verse in question is carefully specified; "ALL men shall receive 'an acquittal that leads to life'!)
This is plain text that needs no reductive reading.

Personally, I am encouraged, even happy that God is both willing and able to arrange for a happy ending to the cosmic drama!
Those who do not appreciate His power of action can think about the reason.

That the Western churches still hold to the "double exit", the doctrine of hell, is actually not so little embarrassing because it is impossible! If it were true, God would be neither loving nor righteous according to our definitions.

* What parent stops caring about a child who has left them grieving? According to hell belief, He does!

* What district court judge issues death penalty sentences for fairly mild misdemeanors committed in pure ignorance? Not even in Russia and the USA.

According to hell belief, it is even worse; He would even sentence to endless punishments for endless time!
This is an extremely widespread, collective delusion, largely a legacy of the Roman Empire via the Catholic Church. (The Eastern Orthodox schools have at least to some extent held to the view of the first churches.)

Jesus would not be the savior of the WORLD at all, which is very clearly asserted in Scripture. He himself claimed to tear EVERYONE to himself later in the drama! Nice, I think...

* God's will is greater/higher than people's ditto.
* God is better than his reputation!

 Actually.