onsdag 14 april 2021

Ondskans existens kontra Guds makt och kärlek?

 

"Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade Han dem."

Och människan skapar också människor - på Guds uppmaning.
Eftersom Han är och förblir kärlek behövde Han ge dem en någorlunda fri vilja inom skapelsens givna ramar. 
En vilja som medförde reella konsekvenser. Annars skulle varelserna bli marionetter och alltså inget resultat 
av en Skapare med kärlek som drivkraft och framförallt ingen avbild/reflektion av Gud.
Människan valde och väljer att gå vid sidan om Guds vilja vilket knappast var en överraskning.
 Syndafallet var inget resultat av en gudomlig felkalkyl vilket kan härledas från "...inte en sparv faller till marken
 utan att Han är med." 
I synnerhet är  versen "Gud har gjort ALLA människor till olydnadens fångar för att sedan förbarma sig över ALLA." 
ett särskilt tydligt sätt att fastslå Guds avsikt att Jesu' försoning ska vara totalt omfattande!
Enligt Romarbrevet 11: 32 står det till på det viset vilket vår tradition blundar för. 

Annorlunda uttryckt lever vi i Guds stora romanbygge där Jesus är det "alter ego" som dramat kretsar kring. 
En dag vid tidens fullbordan (Ef 1:9-12) kommer Gud att inkludera ALLA människor och restaurera skapelsen 
till den ursprungliga versionen. 
www.tentmaker.org är en sajt som innehåller mycket i den här frågan. Och i motsats till många konfessioner
 tror författarna på Bibelns grundtexter vilket är befriande när det faktiskt är så att Bibeln presenterar 
ett glatt budskap, inte ett hotfullt med diverse framställningar av villkorad kärlek.
Gud är bättre än sitt rykte!

söndag 11 april 2021

"ALLA människor" innebär en klar specifikation, eller hur!?

Snälla ni som läser detta; Pga min frustration över den västerländska kristenhetens oförmåga/ovilja att läsa innantill i Skriften är denna skrivelse behäftad med påtaglig irritation som inte alla behöver känna sig träffad av.

 Rom 5:18  med sina "alla människor) - på två ställen.avser fortfarande en specifik mängd människor. Både vad gäller orsaken till  syndafallets omfattning ("...en endas fall") och dito för Jesu försoning ("...en endas rättfärdighet"). Enbart denna vers gör all helvetestro fullständigt omöjlig!

Här kommer den:

"Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv."

De som mottar, i nåd, inte pga " någon människas vilja eller strävan" (Rom 9:16) kommer att "regera"! Över vilka, tror ni? Alla andra är väl i "helvetet" enligt helvetesföreställningen?

 Var snäll och sluta överbetona "motta" respektive "människans fria vilja"! Särskilt mot bakgrund av Rom 9. "...för att ingen ska förhäva sig."

Tyvärr lyser denna lust att vara exklusiv igenom helvetesideologin, särskilt vad beträffar oviljan att analysera Bibelns budskap om utkorelsen; att kristna faktiskt är "utvalda före världens begynnelse" till sina särskilda, skilda uppdrag. 

Tacka Gud för att/om ni har "era namn skrivna i Livets bok" och försök att göra det ni är utvalda till - inte att klistra benämningen "villolärare", "villolära" på dem/det ni inte begriper er på....än!

Jesu försoning blir totalt omfattande vid tidens fullbordan, vare sig ni kan utläsa det ur Skriften eller inte.
Hans eget credo; "När jag blir upphöjd ska jag dra ALLA till mig!", blir i annat fall fullständigt obegripligt och tyvärr; det verkar som om det är just vad somliga vill få det till.

Gud är bättre än sitt rykte, till och med bland kristna!

"... komma undan domen"? 

I min bibel står det att "ALLA människor" ska "få ett frikännande dom som leder till liv".(Rom 5: 18). Eftersom Gud är helig och att ingen orenhet kan finnas i Hans närhet kommer "ALLA att saltas med eld"( Markus 6). Gud har sin plan; genom Jesu' försoning kommer hela världen, inklusive människan, att bli sams med Gud, Fadern. ( Ef 1:9-11, Kol 1:19-20, 1 Kor 15:22-, 1Tim 4:10)

De bibelord jag hänvisar till står där vare sig jag eller någon alls tar hänsyn till dem eller inte.
Eller hur? 

Det där med "ta ur sitt sammanhang" är bibelkritiskt utbildade "teologers" sätt att ifrågasätta väsentliga sanningar. Både Jesus Kristus på korset och Petrus på pingstdagen citerade enskilda verser från GT! Alltså, lägg ner den strategin!
Försök att internalisera det faktum att verserna som nämnts här existerar...och avser något väsentligt som Paulus ville framhäva!

Både getterna och fåren går till en eonisk/tidsåldrig period, inte en ändlös.(Matteus 25:46) Detta är fråga om ett mellantillstånd före "tidens fullbordan" då hela världen/skapelsen kommer att innefattas/sammanfattas i Kristus. Då först blir ordet evig/ändlös något sånär adekvat. Ef 1:9-12, Kol 1:19-20.

 Helvetesideologin kan aldrig uppfattas som ett glatt budskap. Den är befriad från vanlig mänsklig/gudomlig medkänsla. Och då avser jag närmast förtvivlade anhöriga till ointresserade, avfällingar, ateister och direkta busar som har blivit föremål för oräkneliga förböner utan synligt resultat. Helvetestron lämnar dessa outtröttliga mödrar och fäder i sticket, helt utan tröst och lindring. Gud har betalat det fullständiga priset för deras barn och Han ämnar inte lämna kvar dem. Vi bör noga tänka på frälsningen i termer av äganderätt; 

Hela skapelsen tillhör Skaparen och ondskans ockupation av densamma är tillfällig för Gud ämnar "...bli ALLT i ALLA"!


Fråga dej vilka bibelställen du måste förbise för att få ihop din lära.

Fri vilja finns knappt alls. Vi fattar våra beslut till största delen utifrån emotioner inte efter noga övervägda och rationella överväganden. Slutligen är det Guds vilja det är fråga om.

*  "ALLT vad jag vill kommer att ske!" Jesaja 46:10-11
*  Vad Gud vill är att "... ALLA människor ska bli frälsta och komma till kunskap om SANNINGEN."

Jesus har kommit för att "... uppsöka och frälsa det som var förlorat." 
Den som inte vill ta emot är bakom allt "flöte" och Jesus bad för såna på korset:"...ty de vet inte vad de gör!"

Beröm INTE er själva för vad ni tror er ha beslutat utan inse att ni är utvalda och agera sen utifrån det!

Fortfarande får jag inte lust att förvrida Rom 5:18  med sina "alla människor - på två ställen. Samtliga människor i skapelsen.

Även Jesu' eget påstående "när jag blir upphöjd ska jag dra ALLA till mig!" låter jag betyda det klartexten anger. Samtliga människor! Saknar totalt varje drivkraft att ändra på det.

 Det GLADA budskapet betyder att Gud genomför sin plan, helt och hållet; inte ens 99% duger åt Honom. Alla hundra får ska räddas och Han frågar inte om de vill bli frälsta för deras vilja är besmittad och omdömet fungerar inte. Han som äger fåren tar hem dem, utan vidare, utan tvivel...

Undra på att så många kristna inte talar om sin (van-)tro när den innehåller ett underliggande hot!

*  I Höga Visan likställs en glödande förälskelse med gudstron och en förälskelse kan INTE innehålla hot och villkorad kärlek; "Blir du inte förälskad i mig så passa dej noga!"
Befängt eller hur? Men detta är vad helvetesideologin medför, eller hur?

Johannes Döparens utrop vid åsynen av Jesus är träffande:" Se Guds Lamm som BORTTAR världens synd!"

fredag 2 april 2021

Efter många turer...

 Efter många turer och tankar betraktar jag alla alternativ till apokatastasis (skapelsens fullständiga upprättelse) som helt ogudaktiga, faktiskt. Hur många verser måste man förbise för att ha tilltro till en inkompetent och känslokall Gud? Rätt många! Jesus presenterade Fadern med liknelser och inget får skulle glömmas bort, inget mynt rätt och slätt borttappat, ingen förlorad son avvisad.

Skärselden kan jag köpa men att någon blir kvar där för evigt är främmande för Bibelns övergripande budskap.
Hur länge behöver Hitler och liknande typer tuktas/renas/saltas med eld? Ingen aning men till slut är dom framme i ny och förbättrad upplaga.

 Om man nu tar sig tid att läsa Rom 11:32, 
"Gud har gjort ALLA människor till olydnadens fångar för att sedan förbarma sig över ALLA." framgår det att
sammanhanget (kontexten om du är doktorand) antyder att avsikten är att belysa nådens totalt omfattande konsekvenser, skapelsens genomgripande renovering/upprättelse.
Därav följer möjligen att syndafallet inte är en gudomlig felkalkyl utan ingår i Guds stora plan; Inte en sparv faller till marken utan att Gud är med.
Vi lever i Guds stora "romanbygge" och när Han skapade människan var det oundvikligt att hon skulle få en tämligen fri vilja - utan egen vilja skulle hon vara väldigt olik Skaparen  - men den egna viljan har absolut inte någon inverkan ifråga om den slutliga lösningen på problemet med synden och döden, den sista fienden.

Lägg märke till att de romerska soldaterna ingalunda blev tillfrågade om de ville bli förlåtna och naturligtvis blev Jesus bönhörd när Han bad:" Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör!"

Ok, det här med att ta emot Jesus uppfattar jag det som något för de "utvalda före jordens begynnelse" då den "relativt" fria viljan kan ha en betydelse  i kontrast till soldaterna vid korsfästelsen som inte blev tillfrågade om dom ville bli förlåtna. Allas tungor kommer att prisa Gud och Han gillar inte "läpparnas bekännelse". När allt kommer omkring är ju de som skulle kunna tänkas välja ändlöst/eoniskt "helvete"/elände framför dito salighet dåligt informerade om alternativ och passar perfekt in i samma kategori som soldaterna, de som "inte vet vad de gör".

Den som försöker inbilla sig att Han inte fick ett positivt bönesvar...Klart att Han fick! Bönen, inom gudomen kan liknas vid de små konversationer vi har för oss ibland - med oss själva. Även vi är ju i någon mening uppdelade i kropp (som promenerar), själ (som räknar ut saker) och ande.  (Som ber och kan omfatta utsträckning i tid och rum.)

Vår vilja, våra beslut om även större frågor drivs mycket mer av emotioner än av förnuft och rationalitet.
Dessutom leder vanföreställningen till att Gud och Hans vilja skulle existera på en lägre nivå än människors dito, vara beroende av våra förvirrade överväganden.

I min Bibel står det att INGEN, alltså inte någon alls kommer till Fadern utan att Han först har dragit i vederbörande. 
Jesus kommer att SLITA alla till sig när Han blir upphöjd och bl.a. av den anledningen kallas Jesus för världens frälsare. "...inte bara för våra synder utan för hela världens."
Är det måhända för att få känna sig lite förmer än andra, ett exklusivitetskrav som många så ivrigt hävdar att de som inte tror som man själv gör ska grillas för jämnan, i evighet? Någon medkänsla syns iaf inte till!