fredag 12 september 2014

Om inte ALLA är med har Guds plan misslyckats! (Ef 1:9-10)

"Helvetet" är ett fornnordiskt ord från gudinnan Hel och från vite - ung. straff, jfr vitesföreläggande = böter etc.
Romarriket som så småningom, olyckligtvis, gjorde kristendomen till statsreligion tog tillfället i akt i och för sitt omättliga behov av maktmedel och framställde de "eoniska" (grekiska aionous") konsekvenserna av bedriven ondska som ändlösa straff vilket inte alls stämmer med Bibelns grund- och kontext.

Lite förenklat kan man säga att "helvetet" finns men i den begränsade omfattning Gud dömer till enligt Hans plan: "Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden." (Efesierbrevet 1:9-10)

När Han har "rengjort" ALLA - (Markus 9:49: "Ty var och en skall saltas med eld.") kommer detta mål att vara nått! Vare sej någon tror på det här nere eller inte...till slut kommer ALLA att tro på Gud - ALLA kommer att få insikt om Guds otroliga kärlek och därför har ingen längre ngn anledning att vara emot - ALLA är med!
Och då har det revolutionerande inträffat att enligt Romarbrevet 5:18 "...har en
endas (Jesus´) rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv."

Mina axiom är dels att Gud handlar som Han vill (Jesaja 46:10-11) och att Han är kärlek som, definitionsmässigt, "måste" låta motparten, människan, ha ett spelrum för sin visserligen föga omdömesgilla viljekraft (därav mycket elände!) Dels att Han följer upp sina utsagor som vi möjligen kan utröna i Bibeln, med hjälp av Andens ledning.

Precis som med alla andra relationer - för det är vad Gudstro djupast sett är fråga om, är det inte möjligt, inte ens meningen, att i strikt mening bevisa något, utan upplevelse och äkta personlig "förälskelse" är det väsentliga. Svenskan är nu ett synonymfattigt språk och ordet "tro" är ett exempel på det. Om jag påstår att hela världen med all infrastruktur och förhållanden och relationer är beroende av tillit mellan ingående parter så är det nog inte många som invänder.
Min och andras tro på Gud är likartad.

Men lugn bara; till slut är faktiskt ALLA med! Om detta inte vore sant skulle Gud ha misslyckats å det grövsta och detta är väl ändå inte det intryck vi får av såväl Bibel som av vår egen relation till Honom?